Thành viên:

Cobra1

Đăng ký phát âm của Cobra1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/01/2013 Julia Gillard [en] phát âm Julia Gillard -1 bình chọn
31/08/2012 Angus Young [en] phát âm Angus Young 0 bình chọn
31/08/2012 Kevin Costner [en] phát âm Kevin Costner 0 bình chọn
05/06/2012 and [en] phát âm and 0 bình chọn
05/06/2012 cat [en] phát âm cat -1 bình chọn
05/06/2012 box elder [en] phát âm box elder 0 bình chọn
05/06/2012 nor [en] phát âm nor 3 bình chọn
05/06/2012 hasten [en] phát âm hasten 0 bình chọn
05/06/2012 pot luck [en] phát âm pot luck 0 bình chọn
06/05/2012 ring [en] phát âm ring 0 bình chọn
05/05/2012 York [en] phát âm York 0 bình chọn
05/05/2012 shoe [en] phát âm shoe 9 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/05/2012 happy-go-lucky [en] phát âm happy-go-lucky 0 bình chọn
05/05/2012 three [en] phát âm three 0 bình chọn
05/05/2012 turtle head [en] phát âm turtle head 1 bình chọn
05/05/2012 head in the clouds [en] phát âm head in the clouds 0 bình chọn
05/05/2012 mother [en] phát âm mother 0 bình chọn
05/05/2012 brother [en] phát âm brother 1 bình chọn
05/05/2012 egg [en] phát âm egg 3 bình chọn
05/05/2012 on the money [en] phát âm on the money 0 bình chọn
05/05/2012 auto-rickshaw [en] phát âm auto-rickshaw 0 bình chọn
05/05/2012 gown [en] phát âm gown 4 bình chọn
05/05/2012 lover [en] phát âm lover 0 bình chọn
05/05/2012 ray gun [en] phát âm ray gun 0 bình chọn
05/05/2012 throw up [en] phát âm throw up 2 bình chọn
05/05/2012 throw a curve [en] phát âm throw a curve 0 bình chọn
05/05/2012 understand [en] phát âm understand 0 bình chọn
05/05/2012 flap [en] phát âm flap 0 bình chọn
05/05/2012 thing [en] phát âm thing 1 bình chọn
05/05/2012 slap [en] phát âm slap 1 bình chọn