Thành viên:

Coedwig

Đăng ký phát âm của Coedwig

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2017 insmörjning [sv] phát âm insmörjning 0 bình chọn
26/06/2017 bevakar [sv] phát âm bevakar 0 bình chọn
26/06/2017 köp [sv] phát âm köp 0 bình chọn
03/02/2016 resumé [sv] phát âm resumé 0 bình chọn
03/02/2016 fulltecknad [sv] phát âm fulltecknad 0 bình chọn
30/12/2015 yngre [sv] phát âm yngre 0 bình chọn
05/03/2015 ohomogeniserad [sv] phát âm ohomogeniserad 0 bình chọn
04/12/2014 check [sv] phát âm check 1 bình chọn
02/12/2014 racketar [sv] phát âm racketar 0 bình chọn
02/12/2014 racket [sv] phát âm racket 0 bình chọn
25/11/2014 skärp [sv] phát âm skärp 1 bình chọn
13/11/2014 friluftsområde [sv] phát âm friluftsområde 0 bình chọn
13/11/2014 grimasera [sv] phát âm grimasera 0 bình chọn
13/11/2014 friluftsanläggning [sv] phát âm friluftsanläggning 0 bình chọn
13/11/2014 friluftsgudstjänst [sv] phát âm friluftsgudstjänst 0 bình chọn
13/11/2014 friluftsverksamhet [sv] phát âm friluftsverksamhet 0 bình chọn
13/11/2014 friluftskonsert [sv] phát âm friluftskonsert 0 bình chọn
13/11/2014 frimärkskatalog [sv] phát âm frimärkskatalog 0 bình chọn
13/11/2014 friluftsmänniska [sv] phát âm friluftsmänniska 0 bình chọn
13/11/2014 frimurarorden [sv] phát âm frimurarorden 0 bình chọn
13/11/2014 Frisbee [sv] phát âm Frisbee 0 bình chọn
10/11/2014 hällörad [sv] phát âm hällörad 0 bình chọn
10/11/2014 nim [sv] phát âm nim 0 bình chọn
10/11/2014 blära [sv] phát âm blära 0 bình chọn
10/11/2014 bloa [sv] phát âm bloa 0 bình chọn
10/11/2014 fjor [sv] phát âm fjor 0 bình chọn
10/11/2014 blannevann [sv] phát âm blannevann 0 bình chọn
10/11/2014 fubbick [sv] phát âm fubbick 0 bình chọn
10/11/2014 klydd [sv] phát âm klydd 0 bình chọn
10/11/2014 fälad [sv] phát âm fälad 0 bình chọn