Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/09/2020 προσταθείσῃ [grc] phát âm προσταθείσῃ 0 bình chọn
26/09/2020 προσταθείσης [grc] phát âm προσταθείσης 0 bình chọn
26/09/2020 προσταθεῖσα [grc] phát âm προσταθεῖσα 0 bình chọn
26/09/2020 προσταθείσας [grc] phát âm προσταθείσας 0 bình chọn
26/09/2020 προσταθείσαις [grc] phát âm προσταθείσαις 0 bình chọn
26/09/2020 προσταθεισῶν [grc] phát âm προσταθεισῶν 0 bình chọn
26/09/2020 προσταθέν [grc] phát âm προσταθέν 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκότος [grc] phát âm προεστηκότος 0 bình chọn
26/09/2020 προεστώς [grc] phát âm προεστώς 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκώς [grc] phát âm προεστηκώς 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκόσιν [grc] phát âm προεστηκόσιν 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκόσι [grc] phát âm προεστηκόσι 0 bình chọn
26/09/2020 προεστώτων [grc] phát âm προεστώτων 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκότων [grc] phát âm προεστηκότων 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶτες [grc] phát âm προεστῶτες 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκότες [grc] phát âm προεστηκότες 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶτα [grc] phát âm προεστῶτα 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκότα [grc] phát âm προεστηκότα 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶτι [grc] phát âm προεστῶτι 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκότι [grc] phát âm προεστηκότι 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶτος [grc] phát âm προεστῶτος 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶτας [grc] phát âm προεστῶτας 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκότας [grc] phát âm προεστηκότας 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶσιν [grc] phát âm προεστῶσιν 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶσι [grc] phát âm προεστῶσι 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶσα [grc] phát âm προεστῶσα 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκυῖα [grc] phát âm προεστηκυῖα 0 bình chọn
26/09/2020 προεστωσῶν [grc] phát âm προεστωσῶν 0 bình chọn
26/09/2020 προεστηκυιῶν [grc] phát âm προεστηκυιῶν 0 bình chọn
26/09/2020 προεστῶσαι [grc] phát âm προεστῶσαι 0 bình chọn