Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
12/11/2019 ἀκρατέστατα [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατότατα [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτη [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτη [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτης [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτης [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτῃ [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτῃ [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτην [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτην [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατέσταται [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατόταται [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάταις [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάταις [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτας [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτας [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτους [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτους [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατέστατος [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατότατος [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτου [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτου [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατεστάτῳ [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατοτάτῳ [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατέστατον [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατότατον [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατέστατε [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατότατε [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατέστατοι [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
12/11/2019 ἀκρατότατοι [grc] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm