Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτου [grc] phát âm φυσικωτάτου 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικώτατε [grc] phát âm φυσικώτατε 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτῳ [grc] phát âm φυσικωτάτῳ 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικώτατοι [grc] phát âm φυσικώτατοι 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτων [grc] phát âm φυσικωτάτων 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτοις [grc] phát âm φυσικωτάτοις 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτους [grc] phát âm φυσικωτάτους 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικώτατον [grc] phát âm φυσικώτατον 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτην [grc] phát âm φυσικωτάτην 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικώταται [grc] phát âm φυσικώταται 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάταις [grc] phát âm φυσικωτάταις 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτας [grc] phát âm φυσικωτάτας 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτη [grc] phát âm φυσικωτάτη 0 bình chọn
19/08/2019 φυσικωτάτης [grc] phát âm φυσικωτάτης 0 bình chọn
18/08/2019 blanqueo [es] phát âm blanqueo 0 bình chọn
18/08/2019 UDEF [es] phát âm UDEF 0 bình chọn
18/08/2019 Duwamish [es] phát âm Duwamish 0 bình chọn
18/08/2019 φυσικωτάτῃ [grc] phát âm φυσικωτάτῃ 0 bình chọn
18/08/2019 φυσικώτατα [grc] phát âm φυσικώτατα 0 bình chọn
18/08/2019 φυσιολογία [grc] phát âm φυσιολογία 0 bình chọn
18/08/2019 φυσιολογίας [grc] phát âm φυσιολογίας 0 bình chọn
18/08/2019 φυσιολογίᾳ [grc] phát âm φυσιολογίᾳ 0 bình chọn
18/08/2019 φυσιολογίαν [grc] phát âm φυσιολογίαν 0 bình chọn
18/08/2019 φῦλον [grc] phát âm φῦλον 0 bình chọn
18/08/2019 φύλου [grc] phát âm φύλου 0 bình chọn
18/08/2019 φύλοις [grc] phát âm φύλοις 0 bình chọn
18/08/2019 φύλων [grc] phát âm φύλων 0 bình chọn
18/08/2019 φῦλα [grc] phát âm φῦλα 0 bình chọn
18/08/2019 φύλῳ [grc] phát âm φύλῳ 0 bình chọn
18/08/2019 φυῆς [grc] phát âm φυῆς 0 bình chọn