Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/08/2019 οἰκείωσις [grc] phát âm οἰκείωσις 0 bình chọn
18/08/2019 οἰκειώσεσιν [grc] phát âm οἰκειώσεσιν 0 bình chọn
18/08/2019 οἰκειώσεσι [grc] phát âm οἰκειώσεσι 0 bình chọn
18/08/2019 οἰκειώσεων [grc] phát âm οἰκειώσεων 0 bình chọn
18/08/2019 οἰκειώσεις [grc] phát âm οἰκειώσεις 0 bình chọn
18/08/2019 οἰκείωσι [grc] phát âm οἰκείωσι 0 bình chọn
18/08/2019 οἰκείωσιν [grc] phát âm οἰκείωσιν 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθάνωνται [grc] phát âm πυνθάνωνται 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθάνησθε [grc] phát âm πυνθάνησθε 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθανώμεθα [grc] phát âm πυνθανώμεθα 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθάνηται [grc] phát âm πυνθάνηται 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθάνωμαι [grc] phát âm πυνθάνωμαι 0 bình chọn
18/08/2019 πύθωμαι [grc] phát âm πύθωμαι 0 bình chọn
18/08/2019 πύθῃ [grc] phát âm πύθῃ 0 bình chọn
18/08/2019 πύθηται [grc] phát âm πύθηται 0 bình chọn
18/08/2019 πυθώμεθα [grc] phát âm πυθώμεθα 0 bình chọn
18/08/2019 πύθησθε [grc] phát âm πύθησθε 0 bình chọn
18/08/2019 πύθωνται [grc] phát âm πύθωνται 0 bình chọn
18/08/2019 πεπυσμένος ὦ [grc] phát âm πεπυσμένος ὦ 0 bình chọn
18/08/2019 πεπυσμένος ᾖς [grc] phát âm πεπυσμένος ᾖς 0 bình chọn
18/08/2019 πεπυσμένος ᾖ [grc] phát âm πεπυσμένος ᾖ 0 bình chọn
18/08/2019 πεπυσμένοι ὦμεν [grc] phát âm πεπυσμένοι ὦμεν 0 bình chọn
18/08/2019 πεπυσμένοι ἦτε [grc] phát âm πεπυσμένοι ἦτε 0 bình chọn
18/08/2019 πεπυσμένοι ὦσι [grc] phát âm πεπυσμένοι ὦσι 0 bình chọn
18/08/2019 πεπυσμένοι ὦσιν [grc] phát âm πεπυσμένοι ὦσιν 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθανοίμην [grc] phát âm πυνθανοίμην 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθάνοιο [grc] phát âm πυνθάνοιο 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθάνοιτο [grc] phát âm πυνθάνοιτο 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθανοίμεθα [grc] phát âm πυνθανοίμεθα 0 bình chọn
18/08/2019 πυνθάνοισθε [grc] phát âm πυνθάνοισθε 0 bình chọn