Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/10/2019 desesperáramos [es] phát âm desesperáramos 0 bình chọn
11/10/2019 desesperasen [es] phát âm desesperasen 0 bình chọn
11/10/2019 desesperaran [es] phát âm desesperaran 0 bình chọn
11/10/2019 desesperaseis [es] phát âm desesperaseis 0 bình chọn
11/10/2019 desesperá [es] phát âm desesperá 0 bình chọn
11/10/2019 desesperad [es] phát âm desesperad 0 bình chọn
11/10/2019 Fernando Pessoa [es] phát âm Fernando Pessoa 0 bình chọn
11/10/2019 allegro [es] phát âm allegro 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψοιντο [grc] phát âm θρέψοιντο 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψοισθε [grc] phát âm θρέψοισθε 0 bình chọn
10/10/2019 θρεψοίμεθα [grc] phát âm θρεψοίμεθα 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψοιτο [grc] phát âm θρέψοιτο 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψοιο [grc] phát âm θρέψοιο 0 bình chọn
10/10/2019 θρεψοίμην [grc] phát âm θρεψοίμην 0 bình chọn
10/10/2019 τραφήσοιντο [grc] phát âm τραφήσοιντο 0 bình chọn
10/10/2019 τραφήσοισθε [grc] phát âm τραφήσοισθε 0 bình chọn
10/10/2019 τραφησοίμεθα [grc] phát âm τραφησοίμεθα 0 bình chọn
10/10/2019 τραφήσοιτο [grc] phát âm τραφήσοιτο 0 bình chọn
10/10/2019 τραφήσοιο [grc] phát âm τραφήσοιο 0 bình chọn
10/10/2019 τραφησοίμην [grc] phát âm τραφησοίμην 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψαιντο [grc] phát âm θρέψαιντο 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψαισθε [grc] phát âm θρέψαισθε 0 bình chọn
10/10/2019 θρεψαίμεθα [grc] phát âm θρεψαίμεθα 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψαιτο [grc] phát âm θρέψαιτο 0 bình chọn
10/10/2019 θρέψαιο [grc] phát âm θρέψαιο 0 bình chọn
10/10/2019 θρεψαίμην [grc] phát âm θρεψαίμην 0 bình chọn
10/10/2019 τραφείη [grc] phát âm τραφείη 0 bình chọn
10/10/2019 τραφείης [grc] phát âm τραφείης 0 bình chọn
10/10/2019 τραφείην [grc] phát âm τραφείην 0 bình chọn
10/10/2019 τραφεῖεν [grc] phát âm τραφεῖεν 0 bình chọn