Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/07/2019 ἤγγισα [grc] phát âm ἤγγισα 0 bình chọn
16/07/2019 ἤγγισας [grc] phát âm ἤγγισας 0 bình chọn
16/07/2019 ἤγγισε [grc] phát âm ἤγγισε 0 bình chọn
16/07/2019 ἠγγίσαμεν [grc] phát âm ἠγγίσαμεν 0 bình chọn
16/07/2019 ἠγγίσατε [grc] phát âm ἠγγίσατε 0 bình chọn
16/07/2019 ἐγγίζειν [grc] phát âm ἐγγίζειν 0 bình chọn
16/07/2019 ἐγγιεῖν [grc] phát âm ἐγγιεῖν 0 bình chọn
16/07/2019 ἐγγίσειν [grc] phát âm ἐγγίσειν 0 bình chọn
16/07/2019 ἐγγίσαι [grc] phát âm ἐγγίσαι 0 bình chọn
16/07/2019 ἠγγικέναι [grc] phát âm ἠγγικέναι 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανέρουν [grc] phát âm ἐφανέρουν 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανέρους [grc] phát âm ἐφανέρους 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανεροῦτε [grc] phát âm ἐφανεροῦτε 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανέρου [grc] phát âm ἐφανέρου 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανεροῦμεν [grc] phát âm ἐφανεροῦμεν 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανέρωσα [grc] phát âm ἐφανέρωσα 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανέρωσας [grc] phát âm ἐφανέρωσας 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανέρωσε [grc] phát âm ἐφανέρωσε 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανέρωσεν [grc] phát âm ἐφανέρωσεν 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανερώσαμεν [grc] phát âm ἐφανερώσαμεν 0 bình chọn
16/07/2019 ἐφανερώσατε [grc] phát âm ἐφανερώσατε 0 bình chọn
16/07/2019 φανεροῦν [grc] phát âm φανεροῦν 0 bình chọn
16/07/2019 φανερῶσαι [grc] phát âm φανερῶσαι 0 bình chọn
15/07/2019 formoterol [es] phát âm formoterol 0 bình chọn
15/07/2019 salbutamol [es] phát âm salbutamol 0 bình chọn
15/07/2019 terbutalina [es] phát âm terbutalina 0 bình chọn
15/07/2019 robadas [es] phát âm robadas 0 bình chọn
15/07/2019 robás [es] phát âm robás 0 bình chọn
15/07/2019 robá [es] phát âm robá 0 bình chọn
15/07/2019 robad [es] phát âm robad 0 bình chọn