Thành viên:

DamnedOwl

Đăng ký phát âm của DamnedOwl

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2011 James [en] phát âm James 1 bình chọn
11/06/2009 trichordate [en] phát âm trichordate 0 bình chọn
08/05/2009 shite [en] phát âm shite 1 bình chọn
08/05/2009 passing [en] phát âm passing 1 bình chọn
08/05/2009 defeat [en] phát âm defeat 2 bình chọn
08/05/2009 entrapment [en] phát âm entrapment 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/05/2009 heartburn [en] phát âm heartburn 1 bình chọn
08/05/2009 heartache [en] phát âm heartache 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 presbycusis [en] phát âm presbycusis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 bastard [en] phát âm bastard 2 bình chọn
06/05/2009 dicotyledon [en] phát âm dicotyledon 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 reprehensible [en] phát âm reprehensible 2 bình chọn
06/05/2009 emanating [en] phát âm emanating 1 bình chọn
06/05/2009 discography [en] phát âm discography 0 bình chọn
06/05/2009 considering [en] phát âm considering 0 bình chọn
06/05/2009 accusatory [en] phát âm accusatory 0 bình chọn
06/05/2009 replica [en] phát âm replica 0 bình chọn
06/05/2009 trowel [en] phát âm trowel 1 bình chọn
06/05/2009 preserve [en] phát âm preserve 0 bình chọn
06/05/2009 reconstruction [en] phát âm reconstruction 0 bình chọn
06/05/2009 rehabilitation [en] phát âm rehabilitation 0 bình chọn
06/05/2009 restoration [en] phát âm restoration 0 bình chọn
06/05/2009 conservation [en] phát âm conservation 0 bình chọn
06/05/2009 preservation [en] phát âm preservation 0 bình chọn
06/05/2009 junk [en] phát âm junk 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 impeccable [en] phát âm impeccable 1 bình chọn
06/05/2009 insufferable [en] phát âm insufferable 0 bình chọn
06/05/2009 curd [en] phát âm curd 0 bình chọn
06/05/2009 exterminate [en] phát âm exterminate 1 bình chọn
06/05/2009 TARDIS [en] phát âm TARDIS 1 bình chọn Phát âm tốt nhất