Thành viên:

DavidCrone

Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2009 destined [en] phát âm destined 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 International Date Line [en] phát âm International Date Line 0 bình chọn
07/08/2009 notification [en] phát âm notification 1 bình chọn
07/08/2009 laddy [en] phát âm laddy 0 bình chọn
07/08/2009 lad [en] phát âm lad 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 YouTube [en] phát âm YouTube 2 bình chọn
07/08/2009 North Carolina [en] phát âm North Carolina 1 bình chọn
07/08/2009 nettle [en] phát âm nettle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 Gateshead [en] phát âm Gateshead 1 bình chọn
07/08/2009 Lancastrian [en] phát âm Lancastrian 0 bình chọn
07/08/2009 drench [en] phát âm drench 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 Scarborough Castle [en] phát âm Scarborough Castle 0 bình chọn
07/08/2009 Northumbrian [en] phát âm Northumbrian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 Northumbria [en] phát âm Northumbria 0 bình chọn
07/08/2009 All Souls College [en] phát âm All Souls College 1 bình chọn
07/08/2009 New College [en] phát âm New College 0 bình chọn
07/08/2009 Exeter College [en] phát âm Exeter College -1 bình chọn
07/08/2009 Corpus Christi College [en] phát âm Corpus Christi College 0 bình chọn
07/08/2009 Magdalen College [en] phát âm Magdalen College 0 bình chọn
04/08/2009 Muppet [en] phát âm Muppet 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2009 hinny [en] phát âm hinny 0 bình chọn
04/08/2009 Geordie [en] phát âm Geordie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2009 Mackem [en] phát âm Mackem 0 bình chọn
31/07/2009 willow [en] phát âm willow 0 bình chọn
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] phát âm Super Mario Brothers 0 bình chọn
31/07/2009 super glue [en] phát âm super glue 0 bình chọn
31/07/2009 super-ego [en] phát âm super-ego 0 bình chọn
31/07/2009 suntan lotion [en] phát âm suntan lotion 0 bình chọn
31/07/2009 sunspot [en] phát âm sunspot 0 bình chọn
31/07/2009 ballistic [en] phát âm ballistic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất