Thành viên:

DavidCrone

Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/07/2009 jetlagged [en] phát âm jetlagged 0 bình chọn
31/07/2009 nuclear submarine [en] phát âm nuclear submarine 0 bình chọn
31/07/2009 seat [en] phát âm seat 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/07/2009 sensible [en] phát âm sensible 1 bình chọn
29/07/2009 Tate Modern [en] phát âm Tate Modern 0 bình chọn
29/07/2009 jewelfish [en] phát âm jewelfish 0 bình chọn
29/07/2009 Italy [en] phát âm Italy 1 bình chọn
29/07/2009 Morocco [en] phát âm Morocco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 Armenia [en] phát âm Armenia 0 bình chọn
29/07/2009 thief [en] phát âm thief 0 bình chọn
29/07/2009 missing [en] phát âm missing 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 upset [en] phát âm upset 1 bình chọn
29/07/2009 mishappen [en] phát âm mishappen 0 bình chọn
29/07/2009 forthright [en] phát âm forthright 0 bình chọn
29/07/2009 spectrum [en] phát âm spectrum 2 bình chọn
29/07/2009 Darlington [en] phát âm Darlington 0 bình chọn
29/07/2009 Sunderland [en] phát âm Sunderland 2 bình chọn
29/07/2009 pleasures [en] phát âm pleasures 0 bình chọn
29/07/2009 pleasure [en] phát âm pleasure 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 pleasurable [en] phát âm pleasurable 0 bình chọn
29/07/2009 blueprint [en] phát âm blueprint 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 lesbian [en] phát âm lesbian -1 bình chọn
28/07/2009 oxidize [en] phát âm oxidize 0 bình chọn
28/07/2009 oxidant [en] phát âm oxidant 0 bình chọn
28/07/2009 Oxfordshire [en] phát âm Oxfordshire 0 bình chọn
28/07/2009 Oxford [en] phát âm Oxford 1 bình chọn
28/07/2009 ethos [en] phát âm ethos 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 ethologist [en] phát âm ethologist 0 bình chọn
28/07/2009 ethnomethodologists [en] phát âm ethnomethodologists 0 bình chọn
28/07/2009 ethnology [en] phát âm ethnology 0 bình chọn