Thành viên:

DavidCrone

Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/07/2009 ethnologist [en] phát âm ethnologist 0 bình chọn
28/07/2009 ethnocentric [en] phát âm ethnocentric 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 ethnicity [en] phát âm ethnicity 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 ethnic [en] phát âm ethnic 2 bình chọn
28/07/2009 Ethiopia [en] phát âm Ethiopia 0 bình chọn
28/07/2009 ethics [en] phát âm ethics 0 bình chọn
28/07/2009 ethical [en] phát âm ethical 0 bình chọn
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] phát âm The University of Western Ontario 0 bình chọn
26/07/2009 protest [en] phát âm protest 0 bình chọn
26/07/2009 prospective [en] phát âm prospective 0 bình chọn
26/07/2009 prosopagnosia [en] phát âm prosopagnosia 0 bình chọn
26/07/2009 ethic [en] phát âm ethic 0 bình chọn
26/07/2009 gym [en] phát âm gym 2 bình chọn
26/07/2009 assign [en] phát âm assign 0 bình chọn
26/07/2009 assiduous [en] phát âm assiduous 1 bình chọn
26/07/2009 assets [en] phát âm assets 1 bình chọn
26/07/2009 asset [en] phát âm asset 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/07/2009 assessor [en] phát âm assessor 0 bình chọn
26/07/2009 assessment [en] phát âm assessment 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/07/2009 assessed [en] phát âm assessed 0 bình chọn
26/07/2009 John Wayne [en] phát âm John Wayne 0 bình chọn
26/07/2009 favourably [en] phát âm favourably 0 bình chọn
26/07/2009 pure [en] phát âm pure 2 bình chọn
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] phát âm Charlie Chaplin 0 bình chọn
23/07/2009 defeat [en] phát âm defeat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 phenomenal [en] phát âm phenomenal 0 bình chọn
23/07/2009 spa [en] phát âm spa 0 bình chọn
16/07/2009 unique [en] phát âm unique 7 bình chọn
16/07/2009 bisexuality [en] phát âm bisexuality 0 bình chọn
16/07/2009 heterosexuality [en] phát âm heterosexuality 0 bình chọn