Thành viên:

DavidCrone

Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/07/2009 homosexuality [en] phát âm homosexuality 1 bình chọn
16/07/2009 asexual [en] phát âm asexual 0 bình chọn
16/07/2009 bisexual [en] phát âm bisexual 1 bình chọn
16/07/2009 homosexual [en] phát âm homosexual 2 bình chọn
16/07/2009 indeterminate [en] phát âm indeterminate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 scan [en] phát âm scan 0 bình chọn
16/07/2009 reconsider [en] phát âm reconsider 1 bình chọn
16/07/2009 meat [en] phát âm meat 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 James Goldsmith [en] phát âm James Goldsmith 0 bình chọn
16/07/2009 differentiate [en] phát âm differentiate 3 bình chọn
16/07/2009 affectation [en] phát âm affectation 0 bình chọn
16/07/2009 sought [en] phát âm sought -1 bình chọn
16/07/2009 entertain [en] phát âm entertain 0 bình chọn
16/07/2009 Turkish [en] phát âm Turkish 3 bình chọn
16/07/2009 legalized [en] phát âm legalized 0 bình chọn
16/07/2009 ware [en] phát âm ware 0 bình chọn
16/07/2009 Fawlty Towers [en] phát âm Fawlty Towers 0 bình chọn
16/07/2009 spotty [en] phát âm spotty 1 bình chọn
16/07/2009 bitches [en] phát âm bitches 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/07/2009 ribonucleic acid [en] phát âm ribonucleic acid 0 bình chọn
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] phát âm lysergic acid diethylamide 1 bình chọn
16/07/2009 Father Christmas [en] phát âm Father Christmas 1 bình chọn
15/07/2009 wondrous [en] phát âm wondrous 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 Nora Roberts [en] phát âm Nora Roberts 0 bình chọn
15/07/2009 tiger shark [en] phát âm tiger shark 0 bình chọn
15/07/2009 buckwheat [en] phát âm buckwheat 0 bình chọn
15/07/2009 diaphragm [en] phát âm diaphragm 0 bình chọn
15/07/2009 diaphoresis [en] phát âm diaphoresis 0 bình chọn
15/07/2009 data set [en] phát âm data set 0 bình chọn
15/07/2009 database [en] phát âm database 0 bình chọn