Thành viên:

DeliaZhang

Đăng ký phát âm của DeliaZhang

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2013 傳球 [zh] phát âm 傳球 0 bình chọn
14/04/2013 传热 [zh] phát âm 传热 0 bình chọn
14/04/2013 傳熱 [zh] phát âm 傳熱 0 bình chọn
14/04/2013 做夢 [zh] phát âm 做夢 0 bình chọn
14/04/2013 做出 [zh] phát âm 做出 0 bình chọn
14/04/2013 做主 [zh] phát âm 做主 0 bình chọn
14/04/2013 做不到 [zh] phát âm 做不到 0 bình chọn
14/04/2013 [zh] phát âm 偉 0 bình chọn
14/04/2013 伟哥 [zh] phát âm 伟哥 0 bình chọn
14/04/2013 偉哥 [zh] phát âm 偉哥 0 bình chọn
14/04/2013 假发 [zh] phát âm 假发 0 bình chọn
14/04/2013 假髮 [zh] phát âm 假髮 0 bình chọn
14/04/2013 假释 [zh] phát âm 假释 0 bình chọn
14/04/2013 假釋 [zh] phát âm 假釋 0 bình chọn
14/04/2013 假象牙 [zh] phát âm 假象牙 0 bình chọn
14/04/2013 假证件 [zh] phát âm 假证件 0 bình chọn
14/04/2013 假證件 [zh] phát âm 假證件 0 bình chọn
14/04/2013 假证 [zh] phát âm 假证 0 bình chọn
14/04/2013 假證 [zh] phát âm 假證 0 bình chọn
14/04/2013 假说 [zh] phát âm 假说 0 bình chọn
14/04/2013 假說 [zh] phát âm 假說 0 bình chọn
14/04/2013 假设语气 [zh] phát âm 假设语气 0 bình chọn
14/04/2013 假設語氣 [zh] phát âm 假設語氣 0 bình chọn
14/04/2013 假設 [zh] phát âm 假設 0 bình chọn
14/04/2013 假托 [zh] phát âm 假托 0 bình chọn
14/04/2013 假託 [zh] phát âm 假託 0 bình chọn
14/04/2013 假裝 [zh] phát âm 假裝 0 bình chọn
14/04/2013 假药 [zh] phát âm 假药 0 bình chọn
14/04/2013 假藥 [zh] phát âm 假藥 0 bình chọn
14/04/2013 假若 [zh] phát âm 假若 0 bình chọn