Thành viên:

DeliaZhang

Đăng ký phát âm của DeliaZhang

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 抖 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2013 [zh] phát âm 托 0 bình chọn
06/04/2013 雪蘭莪 [zh] phát âm 雪蘭莪 0 bình chọn
06/04/2013 斩鸡 [zh] phát âm 斩鸡 0 bình chọn
06/04/2013 馬來亞聯合邦 [zh] phát âm 馬來亞聯合邦 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 丨 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 襾 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 冂 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 冋 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 厶 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 冫 -2 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 隹 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 臼 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2013 [zh] phát âm 厩 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 禸 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 尒 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 皿 1 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 绲 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 滾 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 辊 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 珥 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 尓 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 豕 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 辰 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 揉 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 蹂 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 縓 0 bình chọn
06/04/2013 [zh] phát âm 隶 0 bình chọn
06/04/2013 冈比亚 [zh] phát âm 冈比亚 0 bình chọn
06/04/2013 科摩羅 [zh] phát âm 科摩羅 0 bình chọn