Thành viên:

DeliaZhang

Đăng ký phát âm của DeliaZhang

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2013 偷獵 [zh] phát âm 偷獵 0 bình chọn
14/04/2013 偷渡者 [zh] phát âm 偷渡者 0 bình chọn
14/04/2013 偷拍 [zh] phát âm 偷拍 0 bình chọn
14/04/2013 偵查 [zh] phát âm 偵查 0 bình chọn
14/04/2013 偵探 [zh] phát âm 偵探 0 bình chọn
14/04/2013 侦察机 [zh] phát âm 侦察机 0 bình chọn
14/04/2013 偵察機 [zh] phát âm 偵察機 0 bình chọn
14/04/2013 侦察 [zh] phát âm 侦察 0 bình chọn
14/04/2013 侧面 [zh] phát âm 侧面 0 bình chọn
14/04/2013 側面 [zh] phát âm 側面 0 bình chọn
14/04/2013 侧重 [zh] phát âm 侧重 0 bình chọn
14/04/2013 側重 [zh] phát âm 側重 0 bình chọn
14/04/2013 侧边栏 [zh] phát âm 侧边栏 0 bình chọn
14/04/2013 側邊欄 [zh] phát âm 側邊欄 0 bình chọn
14/04/2013 侧躺 [zh] phát âm 侧躺 0 bình chọn
14/04/2013 側躺 [zh] phát âm 側躺 0 bình chọn
14/04/2013 侧耳 [zh] phát âm 侧耳 0 bình chọn
14/04/2013 側耳 [zh] phát âm 側耳 0 bình chọn
14/04/2013 健身馆 [zh] phát âm 健身馆 0 bình chọn
14/04/2013 健身室 [zh] phát âm 健身室 0 bình chọn
14/04/2013 做工 [zh] phát âm 做工 0 bình chọn
14/04/2013 个体 [zh] phát âm 个体 0 bình chọn
14/04/2013 個體 [zh] phát âm 個體 0 bình chọn
14/04/2013 个头儿 [zh] phát âm 个头儿 0 bình chọn
14/04/2013 个案 [zh] phát âm 个案 0 bình chọn
14/04/2013 個案 [zh] phát âm 個案 0 bình chọn
14/04/2013 个把 [zh] phát âm 个把 0 bình chọn
14/04/2013 個把 [zh] phát âm 個把 0 bình chọn
14/04/2013 個性化 [zh] phát âm 個性化 0 bình chọn
14/04/2013 個性 [zh] phát âm 個性 0 bình chọn