Thành viên:

DeliaZhang

Đăng ký phát âm của DeliaZhang

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2013 个展 [zh] phát âm 个展 0 bình chọn
14/04/2013 個展 [zh] phát âm 個展 0 bình chọn
14/04/2013 個個 [zh] phát âm 個個 0 bình chọn
14/04/2013 個兒 [zh] phát âm 個兒 0 bình chọn
14/04/2013 个儿 [zh] phát âm 个儿 0 bình chọn
14/04/2013 个位 [zh] phát âm 个位 0 bình chọn
14/04/2013 個位 [zh] phát âm 個位 0 bình chọn
14/04/2013 个子 [zh] phát âm 个子 0 bình chọn
14/04/2013 個子 [zh] phát âm 個子 0 bình chọn
14/04/2013 个中 [zh] phát âm 个中 0 bình chọn
14/04/2013 個中 [zh] phát âm 個中 0 bình chọn
14/04/2013 個別 [zh] phát âm 個別 0 bình chọn
14/04/2013 仓皇出逃 [zh] phát âm 仓皇出逃 0 bình chọn
14/04/2013 倉皇出逃 [zh] phát âm 倉皇出逃 0 bình chọn
14/04/2013 倉皇 [zh] phát âm 倉皇 0 bình chọn
14/04/2013 倉庫 [zh] phát âm 倉庫 0 bình chọn
14/04/2013 仓库 [zh] phát âm 仓库 0 bình chọn
14/04/2013 倒海翻江 [zh] phát âm 倒海翻江 1 bình chọn
14/04/2013 倒斃 [zh] phát âm 倒斃 0 bình chọn
14/04/2013 值域 [zh] phát âm 值域 0 bình chọn
14/04/2013 值夜 [zh] phát âm 值夜 0 bình chọn
14/04/2013 值勤 [zh] phát âm 值勤 0 bình chọn
14/04/2013 倫琴射線 [zh] phát âm 倫琴射線 0 bình chọn
14/04/2013 伦琴射线 [zh] phát âm 伦琴射线 0 bình chọn
14/04/2013 借錢 [zh] phát âm 借錢 1 bình chọn
14/04/2013 借钱 [zh] phát âm 借钱 1 bình chọn
14/04/2013 借契 [zh] phát âm 借契 0 bình chọn
14/04/2013 倒赔 [zh] phát âm 倒赔 0 bình chọn
14/04/2013 倒賠 [zh] phát âm 倒賠 0 bình chọn
14/04/2013 信賴 [zh] phát âm 信賴 0 bình chọn