Thành viên:

Drosophilist

Đăng ký phát âm của Drosophilist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/07/2014 encapsulates [en] phát âm encapsulates -1 bình chọn
26/06/2014 Esophagogastroduodenoscopy [en] phát âm Esophagogastroduodenoscopy -1 bình chọn
11/03/2014 tenascin [en] phát âm tenascin 0 bình chọn
11/03/2014 dithiothreitol [en] phát âm dithiothreitol 0 bình chọn
11/03/2014 Gillian Apps [en] phát âm Gillian Apps 0 bình chọn
11/03/2014 Charle Cournoyer [en] phát âm Charle Cournoyer 0 bình chọn
11/03/2014 Charles Hamelin [en] phát âm Charles Hamelin 0 bình chọn
11/03/2014 Nelson Farris [en] phát âm Nelson Farris 0 bình chọn
11/03/2014 Malhotra [en] phát âm Malhotra 0 bình chọn
11/03/2014 dimethylaminoethyl [en] phát âm dimethylaminoethyl 2 bình chọn
11/03/2014 malate [en] phát âm malate 0 bình chọn
11/03/2014 stoneware [en] phát âm stoneware 0 bình chọn
18/07/2013 Dennis Franz [en] phát âm Dennis Franz 0 bình chọn
18/07/2013 pauci-immune [en] phát âm pauci-immune 0 bình chọn
18/07/2013 manoeuvres [en] phát âm manoeuvres 0 bình chọn
18/07/2013 haggled [en] phát âm haggled 0 bình chọn
20/06/2013 assists [en] phát âm assists 0 bình chọn
19/06/2013 damped [en] phát âm damped 0 bình chọn
27/03/2012 rotundum [en] phát âm rotundum 0 bình chọn
04/05/2011 Stollerys [en] phát âm Stollerys 0 bình chọn
04/05/2011 Bootes [en] phát âm Bootes 0 bình chọn
04/05/2011 effortlessly [en] phát âm effortlessly 0 bình chọn
19/04/2011 Rubenesque [en] phát âm Rubenesque 0 bình chọn
19/04/2011 subcategory [en] phát âm subcategory 0 bình chọn
19/04/2011 paralysed [en] phát âm paralysed 0 bình chọn
19/04/2011 Podgy [en] phát âm Podgy 0 bình chọn
19/04/2011 caramelization [en] phát âm caramelization 0 bình chọn
19/04/2011 befoul [en] phát âm befoul 0 bình chọn
19/04/2011 hi-hat [en] phát âm hi-hat 0 bình chọn
19/04/2011 Contractural [en] phát âm Contractural 0 bình chọn