Thành viên:

Drosophilist

Đăng ký phát âm của Drosophilist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2010 weaning [en] phát âm weaning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 sebaceous [en] phát âm sebaceous 0 bình chọn
27/01/2010 piloerector [en] phát âm piloerector 0 bình chọn
27/01/2010 reflector [en] phát âm reflector 0 bình chọn
27/01/2010 rehydrating [en] phát âm rehydrating 0 bình chọn
27/01/2010 referenced [en] phát âm referenced 0 bình chọn
25/01/2010 Kary Mullis [en] phát âm Kary Mullis 0 bình chọn
25/01/2010 flip over [en] phát âm flip over 0 bình chọn
25/01/2010 Monopteron [en] phát âm Monopteron 0 bình chọn
25/01/2010 dolichocephalic [en] phát âm dolichocephalic 0 bình chọn
25/01/2010 cliché [en] phát âm cliché 0 bình chọn
22/01/2010 Albertan [en] phát âm Albertan 0 bình chọn
22/01/2010 Holocene [en] phát âm Holocene 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2010 Mississippian [en] phát âm Mississippian 0 bình chọn
22/01/2010 Miocene [en] phát âm Miocene 0 bình chọn
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] phát âm Paleoproterozoic 0 bình chọn
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] phát âm Mesoproterozoic 0 bình chọn
22/01/2010 Neoproterozoic [en] phát âm Neoproterozoic 0 bình chọn
22/01/2010 interactively [en] phát âm interactively 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2010 Basin Groups [en] phát âm Basin Groups 0 bình chọn
22/01/2010 Paleoarchean [en] phát âm Paleoarchean 0 bình chọn
22/01/2010 Mesoarchean [en] phát âm Mesoarchean 0 bình chọn
22/01/2010 Neoarchean [en] phát âm Neoarchean 0 bình chọn
22/01/2010 Ontarian [en] phát âm Ontarian 0 bình chọn
21/01/2010 apoptosis [en] phát âm apoptosis 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/01/2010 ametabolous [en] phát âm ametabolous 0 bình chọn
21/01/2010 notopodium [en] phát âm notopodium 0 bình chọn
21/01/2010 tenaculum [en] phát âm tenaculum 0 bình chọn
21/01/2010 hexapodous [en] phát âm hexapodous 0 bình chọn
21/01/2010 collophore [en] phát âm collophore 0 bình chọn