Thành viên:

Drosophilist

Đăng ký phát âm của Drosophilist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/01/2010 thresher [en] phát âm thresher 0 bình chọn
21/01/2010 dentifrice [en] phát âm dentifrice 0 bình chọn
21/01/2010 denticle [en] phát âm denticle 0 bình chọn
21/01/2010 nictitating [en] phát âm nictitating 0 bình chọn
21/01/2010 pelvic [en] phát âm pelvic 0 bình chọn
21/01/2010 clasper [en] phát âm clasper 0 bình chọn
21/01/2010 Pliocene [en] phát âm Pliocene 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/01/2010 Eocene [en] phát âm Eocene 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/01/2010 urogenital [en] phát âm urogenital 0 bình chọn
21/01/2010 piscivore [en] phát âm piscivore 0 bình chọn
21/01/2010 insectivore [en] phát âm insectivore 0 bình chọn
21/01/2010 placation [en] phát âm placation 0 bình chọn
21/01/2010 placoid [en] phát âm placoid 0 bình chọn
21/01/2010 echolocation [en] phát âm echolocation 0 bình chọn
21/01/2010 hydrothermal [en] phát âm hydrothermal 0 bình chọn
21/01/2010 pharynges [en] phát âm pharynges 0 bình chọn
21/01/2010 chitinous [en] phát âm chitinous 0 bình chọn
21/01/2010 ganglia [en] phát âm ganglia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/01/2010 epipelagic [en] phát âm epipelagic 0 bình chọn
21/01/2010 rostral [en] phát âm rostral 0 bình chọn
21/01/2010 biramous [en] phát âm biramous 0 bình chọn
21/01/2010 somite [en] phát âm somite 0 bình chọn
21/01/2010 occasional [en] phát âm occasional 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 American Apparel [en] phát âm American Apparel 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 pudding [en] phát âm pudding -1 bình chọn
20/01/2010 rev [en] phát âm rev 0 bình chọn
20/01/2010 larva [en] phát âm larva 0 bình chọn
20/01/2010 fruitfly [en] phát âm fruitfly 0 bình chọn
20/01/2010 tagging [en] phát âm tagging 0 bình chọn
20/01/2010 wrath [en] phát âm wrath -2 bình chọn