Thành viên:

Drosophilist

Đăng ký phát âm của Drosophilist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/01/2010 saviour [en] phát âm saviour 0 bình chọn
15/01/2010 ruled [en] phát âm ruled 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/01/2010 blank slate [en] phát âm blank slate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/01/2010 dyslipidemia [en] phát âm dyslipidemia 0 bình chọn
15/01/2010 Crookes [en] phát âm Crookes 0 bình chọn
15/01/2010 illiac [en] phát âm illiac 0 bình chọn
14/01/2010 Kira Nerys [en] phát âm Kira Nerys 0 bình chọn
14/01/2010 vesicular [en] phát âm vesicular 0 bình chọn
14/01/2010 autophagy [en] phát âm autophagy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 Louisa [en] phát âm Louisa 0 bình chọn
13/01/2010 Claudia [en] phát âm Claudia 2 bình chọn
13/01/2010 conceptualizing [en] phát âm conceptualizing 0 bình chọn
13/01/2010 humanistic [en] phát âm humanistic 0 bình chọn
13/01/2010 Epson [en] phát âm Epson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 perpetuated [en] phát âm perpetuated 0 bình chọn
13/01/2010 conversely [en] phát âm conversely 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 concerning [en] phát âm concerning 3 bình chọn
13/01/2010 relying [en] phát âm relying 0 bình chọn
13/01/2010 favourable [en] phát âm favourable 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 chunder [en] phát âm chunder 0 bình chọn
13/01/2010 Bajor [en] phát âm Bajor 0 bình chọn
13/01/2010 myrosinase [en] phát âm myrosinase 0 bình chọn
13/01/2010 pot-herb [en] phát âm pot-herb 0 bình chọn
13/01/2010 dearly [en] phát âm dearly 0 bình chọn
13/01/2010 upmarket [en] phát âm upmarket 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2010 sneaky [en] phát âm sneaky 0 bình chọn
18/12/2009 anglewise [en] phát âm anglewise 0 bình chọn
18/12/2009 awing [en] phát âm awing 0 bình chọn
18/12/2009 annuities [en] phát âm annuities -1 bình chọn
17/12/2009 poutine [en] phát âm poutine -2 bình chọn