Thành viên:

EElena

Đăng ký phát âm của EElena

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2011 опойковый [ru] phát âm опойковый 0 bình chọn
20/12/2011 чеховский [ru] phát âm чеховский 0 bình chọn
20/12/2011 совершившийся [ru] phát âm совершившийся 0 bình chọn
20/12/2011 греко-римский [ru] phát âm греко-римский 0 bình chọn
20/12/2011 дзот [ru] phát âm дзот 0 bình chọn
20/12/2011 франко-германский [ru] phát âm франко-германский 0 bình chọn
20/12/2011 ГИБДД [ru] phát âm ГИБДД 0 bình chọn
20/12/2011 Зиновий Рождественский [ru] phát âm Зиновий Рождественский 0 bình chọn
19/12/2011 вычерпывать [ru] phát âm вычерпывать 0 bình chọn
19/12/2011 вычерпнуться [ru] phát âm вычерпнуться 0 bình chọn
19/12/2011 диспозиция [ru] phát âm диспозиция 0 bình chọn
19/12/2011 вычерпнуть [ru] phát âm вычерпнуть 0 bình chọn
19/12/2011 Каллистратовна [ru] phát âm Каллистратовна 0 bình chọn
19/12/2011 Карпович [ru] phát âm Карпович 0 bình chọn
19/12/2011 Каллиникович [ru] phát âm Каллиникович 0 bình chọn
19/12/2011 выстуживаться [ru] phát âm выстуживаться 0 bình chọn
19/12/2011 Карповна [ru] phát âm Карповна 0 bình chọn
19/12/2011 Капитоновна [ru] phát âm Капитоновна 0 bình chọn
19/12/2011 Карловна [ru] phát âm Карловна 0 bình chọn
19/12/2011 Карлович [ru] phát âm Карлович 0 bình chọn
19/12/2011 выстужать [ru] phát âm выстужать 0 bình chọn
19/12/2011 вычерпываться [ru] phát âm вычерпываться 0 bình chọn
19/12/2011 вычерпаться [ru] phát âm вычерпаться 0 bình chọn
19/12/2011 вычерпывание [ru] phát âm вычерпывание 0 bình chọn
19/12/2011 выстужаться [ru] phát âm выстужаться 0 bình chọn
19/12/2011 Каллистратович [ru] phát âm Каллистратович 0 bình chọn
19/12/2011 Львовна [ru] phát âm Львовна 0 bình chọn
19/12/2011 выстуживание [ru] phát âm выстуживание 0 bình chọn
19/12/2011 ферросплавщик [ru] phát âm ферросплавщик 0 bình chọn
19/12/2011 Леонович [ru] phát âm Леонович 0 bình chọn