Thành viên:

Elaesa

Đăng ký phát âm của Elaesa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2017 Opana [en] phát âm Opana 0 bình chọn
22/12/2015 calm [en] phát âm calm 2 bình chọn
05/02/2013 proverbial [en] phát âm proverbial 0 bình chọn
05/02/2013 hayfield [en] phát âm hayfield 0 bình chọn
05/02/2013 civilise [en] phát âm civilise 0 bình chọn
05/02/2013 one-to-one [en] phát âm one-to-one 2 bình chọn
05/02/2013 currently [en] phát âm currently 3 bình chọn
28/12/2012 uncommunicatively [en] phát âm uncommunicatively 0 bình chọn
28/12/2012 unmatched [en] phát âm unmatched 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2012 unexcelled [en] phát âm unexcelled 0 bình chọn
28/12/2012 Naked Prey [en] phát âm Naked Prey 0 bình chọn
28/12/2012 unexceeded [en] phát âm unexceeded 0 bình chọn
28/12/2012 unequalled [en] phát âm unequalled 0 bình chọn
28/12/2012 incomparably [en] phát âm incomparably 0 bình chọn
28/12/2012 Don Webb [en] phát âm Don Webb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/08/2012 coworker [en] phát âm coworker 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/08/2012 Danika [en] phát âm Danika 0 bình chọn
19/08/2012 selenium [en] phát âm selenium -1 bình chọn
19/08/2012 giraffe [en] phát âm giraffe 0 bình chọn
19/08/2012 accubation [en] phát âm accubation 0 bình chọn
19/08/2012 translate [en] phát âm translate 1 bình chọn
19/08/2012 never been kissed [en] phát âm never been kissed 1 bình chọn
19/08/2012 lodine [en] phát âm lodine 0 bình chọn
19/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
19/08/2012 unhelpful [en] phát âm unhelpful 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/08/2012 invitalize [en] phát âm invitalize 2 bình chọn Phát âm tốt nhất