Thành viên:

Emmzi

Đăng ký phát âm của Emmzi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2019 Cofion [cy] phát âm Cofion 0 bình chọn
26/06/2019 Gadawodd [cy] phát âm Gadawodd 0 bình chọn
22/05/2019 ceir [cy] phát âm ceir 0 bình chọn
02/05/2019 Coffi Gwyddelig [cy] phát âm Coffi Gwyddelig 0 bình chọn
02/05/2019 ymson [cy] phát âm ymson 0 bình chọn
02/05/2019 llau [cy] phát âm llau 0 bình chọn
02/05/2019 cystadleuaeth [cy] phát âm cystadleuaeth 0 bình chọn
02/05/2019 Llithfaen [cy] phát âm Llithfaen 0 bình chọn
02/05/2019 arferol [cy] phát âm arferol 0 bình chọn
02/05/2019 creulon [cy] phát âm creulon 0 bình chọn
16/09/2018 Manon [cy] phát âm Manon 0 bình chọn
29/09/2016 Edrychwch [cy] phát âm Edrychwch 0 bình chọn
29/09/2016 rhestr [cy] phát âm rhestr 0 bình chọn
29/09/2016 cytiau [cy] phát âm cytiau 0 bình chọn
29/09/2016 breuddwydio [cy] phát âm breuddwydio 1 bình chọn
29/09/2016 atgofion [cy] phát âm atgofion 0 bình chọn
29/09/2016 rheoli [cy] phát âm rheoli 0 bình chọn
29/09/2016 gwario [cy] phát âm gwario 0 bình chọn
29/09/2016 addysg [cy] phát âm addysg 0 bình chọn
29/09/2016 cof [cy] phát âm cof 0 bình chọn
10/06/2014 Collwyd [cy] phát âm Collwyd 0 bình chọn
10/06/2014 Cragen [cy] phát âm Cragen 0 bình chọn
10/06/2014 araith [cy] phát âm araith 0 bình chọn
10/06/2014 helfa [cy] phát âm helfa 0 bình chọn
10/06/2014 o amgylch [cy] phát âm o amgylch 0 bình chọn
10/06/2014 trist [cy] phát âm trist 0 bình chọn
10/06/2014 heulwen [cy] phát âm heulwen 0 bình chọn
10/06/2014 Irac [cy] phát âm Irac 0 bình chọn
10/06/2014 blinder [cy] phát âm blinder 0 bình chọn
10/06/2014 sychedig [cy] phát âm sychedig 0 bình chọn