Thành viên:

FaerieFyre

Đăng ký phát âm của FaerieFyre

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/03/2011 kobold [en] phát âm kobold 0 bình chọn
31/03/2011 Olympia Snowe [en] phát âm Olympia Snowe 0 bình chọn
31/03/2011 Christine Gregoire [en] phát âm Christine Gregoire 0 bình chọn
31/03/2011 Michelle Bachman [en] phát âm Michelle Bachman 0 bình chọn
31/03/2011 Los Angeles [en] phát âm Los Angeles 2 bình chọn
31/03/2011 port-of-entry [en] phát âm port-of-entry 0 bình chọn
31/03/2011 George Washington [en] phát âm George Washington 0 bình chọn
31/03/2011 Denzel Washington [en] phát âm Denzel Washington 0 bình chọn
31/03/2011 Washington [en] phát âm Washington -1 bình chọn
31/03/2011 Anna Sokolow [en] phát âm Anna Sokolow 0 bình chọn
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] phát âm Elbert Leander Rutan 0 bình chọn
31/03/2011 splenius [en] phát âm splenius 0 bình chọn
31/03/2011 Sasha Obama [en] phát âm Sasha Obama 0 bình chọn
31/03/2011 Malia Obama [en] phát âm Malia Obama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/03/2011 Lombardy [en] phát âm Lombardy 0 bình chọn
31/03/2011 Pidgeotto [en] phát âm Pidgeotto 0 bình chọn
31/03/2011 deconstructionist [en] phát âm deconstructionist 0 bình chọn
31/03/2011 wholemeal [en] phát âm wholemeal 1 bình chọn
31/03/2011 anode plasma [en] phát âm anode plasma 0 bình chọn
31/03/2011 Bass trumpet [en] phát âm Bass trumpet 0 bình chọn
31/03/2011 patrolled [en] phát âm patrolled 0 bình chọn
31/03/2011 good luck [en] phát âm good luck 0 bình chọn
31/03/2011 cram [en] phát âm cram 0 bình chọn
31/03/2011 common good [en] phát âm common good 0 bình chọn
31/03/2011 smash [en] phát âm smash 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/03/2011 collar [en] phát âm collar 1 bình chọn
31/03/2011 partition [en] phát âm partition 0 bình chọn
31/03/2011 voter [en] phát âm voter 0 bình chọn
31/03/2011 vengeance [en] phát âm vengeance 0 bình chọn
31/03/2011 partisan [en] phát âm partisan 0 bình chọn