Thành viên:

Faustroll

Đăng ký phát âm của Faustroll

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2013 Maladière-Lac [fr] phát âm Maladière-Lac 0 bình chọn
27/03/2013 Montbenon [fr] phát âm Montbenon 0 bình chọn
27/03/2013 assistera [fr] phát âm assistera 0 bình chọn
27/03/2013 Montchoisi [fr] phát âm Montchoisi 0 bình chọn
27/03/2013 un [fr] phát âm un 2 bình chọn
27/03/2013 appelez-moi [fr] phát âm appelez-moi 0 bình chọn
27/03/2013 Ingouville [fr] phát âm Ingouville 0 bình chọn
27/03/2013 Anthropos [fr] phát âm Anthropos 0 bình chọn
27/03/2013 hésitante [fr] phát âm hésitante 0 bình chọn
27/03/2013 Rousselot [fr] phát âm Rousselot 0 bình chọn
27/03/2013 faire des bêtises [fr] phát âm faire des bêtises 0 bình chọn
26/03/2013 Maison de tolérance [fr] phát âm Maison de tolérance 0 bình chọn