Thành viên:

Filomenosbrother

Đăng ký phát âm của Filomenosbrother

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
04/05/2010 Quesnay [fr] phát âm Quesnay Của jief
20/03/2010 Léon Walras [fr] phát âm Léon Walras Của Constant
04/08/2009 expedito [es] phát âm expedito Của fjglez
04/08/2009 asmático [es] phát âm asmático 0 bình chọn
04/08/2009 menisco [es] phát âm menisco 0 bình chọn
17/06/2009 perfeccionar [es] phát âm perfeccionar 0 bình chọn
17/06/2009 avergonzarse [es] phát âm avergonzarse 0 bình chọn
17/06/2009 hincapié [es] phát âm hincapié 0 bình chọn
17/06/2009 hincar [es] phát âm hincar 0 bình chọn
17/06/2009 arrodillado [es] phát âm arrodillado 0 bình chọn
17/06/2009 genuflexo [es] phát âm genuflexo 0 bình chọn
17/06/2009 significativo [es] phát âm significativo 0 bình chọn
17/06/2009 caricatura [es] phát âm caricatura 1 bình chọn
17/06/2009 floricultura [es] phát âm floricultura 0 bình chọn
17/06/2009 apicultura [es] phát âm apicultura 0 bình chọn
17/06/2009 avicultura [es] phát âm avicultura 0 bình chọn
17/06/2009 geriatría [es] phát âm geriatría 0 bình chọn
17/06/2009 acupuntura [es] phát âm acupuntura 0 bình chọn
17/06/2009 silvicultura [es] phát âm silvicultura 0 bình chọn
17/06/2009 forestación [es] phát âm forestación 0 bình chọn
17/06/2009 puericultura [es] phát âm puericultura 0 bình chọn
17/06/2009 ganadería [es] phát âm ganadería 0 bình chọn
17/06/2009 agricultura [es] phát âm agricultura 1 bình chọn
17/06/2009 fruticultura [es] phát âm fruticultura 0 bình chọn
17/06/2009 horticultura [es] phát âm horticultura 0 bình chọn
17/06/2009 perspicacia [es] phát âm perspicacia 0 bình chọn
17/06/2009 cardíaco [es] phát âm cardíaco 0 bình chọn
17/06/2009 policíaco [es] phát âm policíaco 0 bình chọn
17/06/2009 paradisiaco [es] phát âm paradisiaco 0 bình chọn
17/06/2009 paradisíaco [es] phát âm paradisíaco 0 bình chọn