Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2012 Aston Villa [en] phát âm Aston Villa 0 bình chọn
03/03/2012 Everton [en] phát âm Everton 0 bình chọn
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] phát âm Tottenham Hotspur 0 bình chọn
03/03/2012 West Bromwich Albion [en] phát âm West Bromwich Albion 0 bình chọn
03/03/2012 Newcastle United [en] phát âm Newcastle United -1 bình chọn
03/03/2012 Stoke city [en] phát âm Stoke city 0 bình chọn
03/03/2012 arsenal [en] phát âm arsenal 0 bình chọn
03/03/2012 Manchester United [en] phát âm Manchester United 1 bình chọn
03/03/2012 Manchester City [en] phát âm Manchester City 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/03/2012 Seal [en] phát âm Seal 0 bình chọn
03/03/2012 zebra [en] phát âm zebra 0 bình chọn
03/03/2012 camel [en] phát âm camel 2 bình chọn
03/03/2012 bikini [en] phát âm bikini 0 bình chọn
03/03/2012 Prince Albert [en] phát âm Prince Albert 0 bình chọn
03/03/2012 Brian Cox [en] phát âm Brian Cox 0 bình chọn
03/03/2012 tennis [en] phát âm tennis 1 bình chọn
03/03/2012 hazelnut [en] phát âm hazelnut 0 bình chọn
03/03/2012 macadamia [en] phát âm macadamia 0 bình chọn
03/03/2012 pistachio [en] phát âm pistachio -1 bình chọn
03/03/2012 pointless [en] phát âm pointless 2 bình chọn
03/03/2012 tuna [en] phát âm tuna 3 bình chọn
03/03/2012 white-collar [en] phát âm white-collar 0 bình chọn
03/03/2012 May Day [en] phát âm May Day 0 bình chọn
03/03/2012 wombat [en] phát âm wombat 0 bình chọn
03/03/2012 kilometre [en] phát âm kilometre 1 bình chọn
03/03/2012 intensified [en] phát âm intensified 0 bình chọn
03/03/2012 faithless [en] phát âm faithless 0 bình chọn
03/03/2012 favourite [en] phát âm favourite 1 bình chọn
01/03/2012 gums [en] phát âm gums 0 bình chọn
01/03/2012 current account [en] phát âm current account 0 bình chọn