Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/02/2012 dehydration [en] phát âm dehydration 0 bình chọn
21/02/2012 sore throat [en] phát âm sore throat 1 bình chọn
21/02/2012 nausea [en] phát âm nausea 1 bình chọn
21/02/2012 malaria [en] phát âm malaria 0 bình chọn
21/02/2012 heatstroke [en] phát âm heatstroke 0 bình chọn
21/02/2012 fever [en] phát âm fever 0 bình chọn
21/02/2012 diarrhoea [en] phát âm diarrhoea 1 bình chọn
21/02/2012 cough [en] phát âm cough 0 bình chọn
21/02/2012 constipation [en] phát âm constipation 0 bình chọn
21/02/2012 asthma [en] phát âm asthma 0 bình chọn
21/02/2012 weak [en] phát âm weak 1 bình chọn
21/02/2012 strange [en] phát âm strange 0 bình chọn
21/02/2012 shivery [en] phát âm shivery 1 bình chọn
21/02/2012 nauseous [en] phát âm nauseous 0 bình chọn
21/02/2012 dizzy [en] phát âm dizzy 2 bình chọn
21/02/2012 depressed [en] phát âm depressed 0 bình chọn
21/02/2012 anxious [en] phát âm anxious 1 bình chọn
21/02/2012 Cumberland [en] phát âm Cumberland 0 bình chọn
21/02/2012 Cumbrian [en] phát âm Cumbrian 0 bình chọn
21/02/2012 Cumbria [en] phát âm Cumbria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/02/2012 Keswick [en] phát âm Keswick 0 bình chọn
21/02/2012 marmalade [en] phát âm marmalade 3 bình chọn
21/02/2012 Cartmell [en] phát âm Cartmell 0 bình chọn
21/02/2012 Cumberland Sausage [en] phát âm Cumberland Sausage 0 bình chọn
21/02/2012 Brunton Park [en] phát âm Brunton Park 0 bình chọn
21/02/2012 Kendal Mint Cake [en] phát âm Kendal Mint Cake 0 bình chọn
21/02/2012 Kendal [en] phát âm Kendal 0 bình chọn
21/02/2012 Pendle [en] phát âm Pendle 0 bình chọn
21/02/2012 Dumbledore [en] phát âm Dumbledore 0 bình chọn
21/02/2012 wainwright [en] phát âm wainwright 1 bình chọn