Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/02/2012 Buttermere [en] phát âm Buttermere 0 bình chọn
20/02/2012 Thirlmere [en] phát âm Thirlmere 0 bình chọn
20/02/2012 Bassenthwaite [en] phát âm Bassenthwaite 0 bình chọn
20/02/2012 Crummock [en] phát âm Crummock 0 bình chọn
20/02/2012 Ullswater [en] phát âm Ullswater 0 bình chọn
20/02/2012 Haweswater [en] phát âm Haweswater 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/02/2012 Coniston [en] phát âm Coniston 0 bình chọn
20/02/2012 Loweswater [en] phát âm Loweswater 0 bình chọn
20/02/2012 Rory Delap [en] phát âm Rory Delap 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/02/2012 trapdoor [en] phát âm trapdoor 0 bình chọn
18/02/2012 Greece [en] phát âm Greece -1 bình chọn
18/02/2012 Greek [en] phát âm Greek 0 bình chọn
18/02/2012 Italy [en] phát âm Italy 0 bình chọn
18/02/2012 French [en] phát âm French 0 bình chọn
18/02/2012 France [en] phát âm France 0 bình chọn
18/02/2012 Thailand [en] phát âm Thailand 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2012 Thai [en] phát âm Thai 0 bình chọn
18/02/2012 Chinese [en] phát âm Chinese 0 bình chọn
18/02/2012 William H. Macy [en] phát âm William H. Macy 0 bình chọn
18/02/2012 model [en] phát âm model -1 bình chọn
18/02/2012 grog [en] phát âm grog 0 bình chọn
18/02/2012 drink [en] phát âm drink 0 bình chọn
18/02/2012 curtains [en] phát âm curtains 0 bình chọn
18/02/2012 fatal [en] phát âm fatal 0 bình chọn
18/02/2012 lipstick [en] phát âm lipstick 0 bình chọn
18/02/2012 optimism [en] phát âm optimism 0 bình chọn
18/02/2012 romance [en] phát âm romance 0 bình chọn
18/02/2012 wardrobe [en] phát âm wardrobe 0 bình chọn
18/02/2012 Blur [en] phát âm Blur 0 bình chọn
18/02/2012 sport [en] phát âm sport 2 bình chọn