Thành viên:

Flashman

Đăng ký phát âm của Flashman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/02/2012 pencil [en] phát âm pencil 0 bình chọn
08/02/2012 pen [en] phát âm pen 0 bình chọn
08/02/2012 hotel [en] phát âm hotel 0 bình chọn
08/02/2012 overbooked [en] phát âm overbooked 0 bình chọn
08/02/2012 big [en] phát âm big 0 bình chọn
08/02/2012 wifi [en] phát âm wifi 0 bình chọn
08/02/2012 waistcoat [en] phát âm waistcoat 1 bình chọn
08/02/2012 cupcake [en] phát âm cupcake 0 bình chọn
08/02/2012 barley [en] phát âm barley 0 bình chọn
08/02/2012 mashed potatoes [en] phát âm mashed potatoes 0 bình chọn
08/02/2012 sausage roll [en] phát âm sausage roll 0 bình chọn
08/02/2012 currant [en] phát âm currant 0 bình chọn
08/02/2012 prawn [en] phát âm prawn 0 bình chọn
08/02/2012 sitar [en] phát âm sitar 0 bình chọn
08/02/2012 electronic organ [en] phát âm electronic organ 0 bình chọn
08/02/2012 sax [en] phát âm sax 0 bình chọn
07/02/2012 lingual [en] phát âm lingual 0 bình chọn
07/02/2012 unbreakable [en] phát âm unbreakable 0 bình chọn
07/02/2012 derogative [en] phát âm derogative 0 bình chọn
07/02/2012 somber [en] phát âm somber -1 bình chọn
07/02/2012 mute [en] phát âm mute 0 bình chọn
07/02/2012 brightest [en] phát âm brightest 0 bình chọn
07/02/2012 nice [en] phát âm nice 2 bình chọn
07/02/2012 great-grandparents [en] phát âm great-grandparents 0 bình chọn
07/02/2012 convicts [en] phát âm convicts 0 bình chọn
07/02/2012 troubleshooter [en] phát âm troubleshooter 0 bình chọn
07/02/2012 tiger [en] phát âm tiger 1 bình chọn
07/02/2012 glass [en] phát âm glass 0 bình chọn
07/02/2012 elephant [en] phát âm elephant 0 bình chọn
07/02/2012 ghastly [en] phát âm ghastly 3 bình chọn