Thành viên:

Focalist

Đăng ký phát âm của Focalist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/10/2010 gwylad [cy] phát âm gwylad 0 bình chọn
09/10/2010 Eceni [cy] phát âm Eceni 0 bình chọn
09/10/2010 Suo Gân [cy] phát âm Suo Gân 0 bình chọn
09/10/2010 Llyn Barfog [cy] phát âm Llyn Barfog 0 bình chọn
09/10/2010 cynghanedd [cy] phát âm cynghanedd 0 bình chọn
09/10/2010 Dinorwig [cy] phát âm Dinorwig 0 bình chọn
09/10/2010 gwin [cy] phát âm gwin 0 bình chọn
09/10/2010 elan [cy] phát âm elan 0 bình chọn
09/10/2010 Minffordd [cy] phát âm Minffordd 0 bình chọn
09/10/2010 Pontargothi [cy] phát âm Pontargothi 0 bình chọn
09/10/2010 Treforys [cy] phát âm Treforys 0 bình chọn
09/10/2010 Treforus [cy] phát âm Treforus 0 bình chọn
09/10/2010 buddugwr [cy] phát âm buddugwr 0 bình chọn
09/10/2010 tân [cy] phát âm tân 0 bình chọn
09/10/2010 bwlch [cy] phát âm bwlch 0 bình chọn
09/10/2010 bara [cy] phát âm bara 0 bình chọn
09/10/2010 Annie [en] phát âm Annie 0 bình chọn
09/10/2010 Anne [en] phát âm Anne 0 bình chọn
09/10/2010 Ann [en] phát âm Ann 0 bình chọn
09/10/2010 culture shock [en] phát âm culture shock 2 bình chọn
09/10/2010 hot dog [en] phát âm hot dog 0 bình chọn
09/10/2010 fen [en] phát âm fen 1 bình chọn
09/10/2010 fan [en] phát âm fan 3 bình chọn
09/10/2010 airbag [en] phát âm airbag 0 bình chọn
09/10/2010 randy [en] phát âm randy 0 bình chọn
09/10/2010 Mandy [en] phát âm Mandy 0 bình chọn
09/10/2010 Candy [en] phát âm Candy 0 bình chọn
09/10/2010 Andy [en] phát âm Andy 0 bình chọn
09/10/2010 shandy [en] phát âm shandy 0 bình chọn
09/10/2010 handy [en] phát âm handy 3 bình chọn