Thành viên:

Focalist

Đăng ký phát âm của Focalist

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/08/2010 dau [cy] phát âm dau 0 bình chọn
02/08/2010 gwaith [cy] phát âm gwaith 0 bình chọn
02/08/2010 seryddol [cy] phát âm seryddol 0 bình chọn
02/08/2010 tonc [cy] phát âm tonc 0 bình chọn
02/08/2010 anwytho [cy] phát âm anwytho 0 bình chọn
02/08/2010 paderau [cy] phát âm paderau 0 bình chọn
02/08/2010 Garth Celyn [cy] phát âm Garth Celyn 0 bình chọn
02/08/2010 anwylo [cy] phát âm anwylo 0 bình chọn
02/08/2010 Siwmae [cy] phát âm Siwmae 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/08/2010 Pontrhydyfen [cy] phát âm Pontrhydyfen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2010 outmanned [en] phát âm outmanned 1 bình chọn
01/08/2010 peaty [en] phát âm peaty 0 bình chọn
01/08/2010 balise [en] phát âm balise 0 bình chọn
30/07/2010 Gweriniaeth Tsiec [cy] phát âm Gweriniaeth Tsiec 0 bình chọn
30/07/2010 anhuddo [cy] phát âm anhuddo 0 bình chọn
30/07/2010 Eyryri [cy] phát âm Eyryri 0 bình chọn
30/07/2010 Swedeg [cy] phát âm Swedeg 0 bình chọn
30/07/2010 Seland Newydd [cy] phát âm Seland Newydd 0 bình chọn
30/07/2010 rydyn ni [cy] phát âm rydyn ni 0 bình chọn
30/07/2010 addoedi [cy] phát âm addoedi 0 bình chọn
30/07/2010 arddullio [cy] phát âm arddullio 0 bình chọn
30/07/2010 Llanbadarn Fawr [cy] phát âm Llanbadarn Fawr 0 bình chọn
30/07/2010 Ystradgynlais [cy] phát âm Ystradgynlais 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2010 Gwynedd [cy] phát âm Gwynedd 0 bình chọn
30/07/2010 crefydd [cy] phát âm crefydd 0 bình chọn
30/07/2010 crwth [cy] phát âm crwth 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2010 Pencader [cy] phát âm Pencader 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2010 anian [cy] phát âm anian 0 bình chọn
23/07/2010 wythawd [cy] phát âm wythawd 0 bình chọn
23/07/2010 hardd [cy] phát âm hardd 1 bình chọn Phát âm tốt nhất