Thành viên:

FongWingChung

Đăng ký phát âm của FongWingChung

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2017 Douglas Tomkins [en] phát âm Douglas Tomkins 0 bình chọn
31/01/2011 Stevan Ridley [en] phát âm Stevan Ridley 0 bình chọn
31/01/2011 stomacher [en] phát âm stomacher 0 bình chọn
31/01/2011 troubles [en] phát âm troubles 0 bình chọn
31/01/2011 Wenatachee [en] phát âm Wenatachee 0 bình chọn
31/01/2011 Barossa Valley [en] phát âm Barossa Valley -1 bình chọn
31/01/2011 Jack Kirby [en] phát âm Jack Kirby 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2011 tricked [en] phát âm tricked 0 bình chọn
15/02/2010 Abigail Gabble [en] phát âm Abigail Gabble 0 bình chọn
15/02/2010 Abby Mallard [en] phát âm Abby Mallard 0 bình chọn
15/02/2010 Kincardineshire [en] phát âm Kincardineshire -1 bình chọn
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] phát âm Agent Wendy Pleakley 0 bình chọn
15/02/2010 Amelia Gabble [en] phát âm Amelia Gabble 0 bình chọn
15/02/2010 Bert [en] phát âm Bert 0 bình chọn
15/02/2010 Cleo [en] phát âm Cleo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] phát âm Bradley Uppercrust III 0 bình chọn
15/02/2010 Beary Barrington [en] phát âm Beary Barrington 0 bình chọn
15/02/2010 Buck Cluck [en] phát âm Buck Cluck 0 bình chọn
15/02/2010 Baylene [en] phát âm Baylene 0 bình chọn
15/02/2010 Casey Junior [en] phát âm Casey Junior 0 bình chọn
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] phát âm Carl Fredricksen 0 bình chọn
15/02/2010 Chick Hicks [en] phát âm Chick Hicks 0 bình chọn
15/02/2010 Edna Mode [en] phát âm Edna Mode 0 bình chọn
15/02/2010 Elliott [en] phát âm Elliott 0 bình chọn
15/02/2010 Elmer Elephant [en] phát âm Elmer Elephant 0 bình chọn
15/02/2010 Emperor Zurg [en] phát âm Emperor Zurg 0 bình chọn
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] phát âm Edgar Balthazar 0 bình chọn
15/02/2010 Fairy Godmother [en] phát âm Fairy Godmother 0 bình chọn
15/02/2010 Fairy Mary [en] phát âm Fairy Mary 0 bình chọn
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] phát âm Drizella Tremaine 0 bình chọn