Thành viên:

FrauSue

Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/02/2014 phoning [en] phát âm phoning 0 bình chọn
08/02/2014 Hydroperoxide [en] phát âm Hydroperoxide 0 bình chọn
08/02/2014 potted [en] phát âm potted 1 bình chọn
16/01/2013 philanthropist [en] phát âm philanthropist -2 bình chọn
30/10/2012 button [en] phát âm button 6 bình chọn
30/10/2012 calm [en] phát âm calm 1 bình chọn
30/10/2012 winking [en] phát âm winking 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2012 immunosuppression [en] phát âm immunosuppression 1 bình chọn
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] phát âm Lewis Grassic Gibbon 0 bình chọn
30/10/2012 butylene [en] phát âm butylene 0 bình chọn
28/10/2012 accepted [en] phát âm accepted 2 bình chọn
28/10/2012 Chorltonville [en] phát âm Chorltonville 0 bình chọn
28/10/2012 Bishops Frome [en] phát âm Bishops Frome 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 trophoblastic [en] phát âm trophoblastic 0 bình chọn
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] phát âm Andrew Carrick Gow 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 Goathland [en] phát âm Goathland 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 emcee [en] phát âm emcee 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 smothered [en] phát âm smothered 0 bình chọn
28/10/2012 wait for [en] phát âm wait for 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 latchstring [en] phát âm latchstring 0 bình chọn
28/10/2012 Meerbrook [en] phát âm Meerbrook 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 rhubarb [en] phát âm rhubarb 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 supper [en] phát âm supper 2 bình chọn
27/10/2012 flap [en] phát âm flap 0 bình chọn
27/10/2012 trap [en] phát âm trap 1 bình chọn
27/10/2012 sapling [en] phát âm sapling 0 bình chọn
27/10/2012 Protestant [en] phát âm Protestant 1 bình chọn
27/10/2012 let-up [en] phát âm let-up 0 bình chọn
27/10/2012 glamour [en] phát âm glamour 0 bình chọn
27/10/2012 flown [en] phát âm flown 1 bình chọn