Thành viên:

FrenchForAll

Đăng ký phát âm của FrenchForAll

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/05/2016 elle écrit [fr] phát âm elle écrit 0 bình chọn
11/05/2016 le métro [fr] phát âm le métro 0 bình chọn
11/05/2016 le touriste [fr] phát âm le touriste 0 bình chọn
11/05/2016 une droite [fr] phát âm une droite 0 bình chọn
11/05/2016 un touriste [fr] phát âm un touriste 0 bình chọn
11/02/2016 entrepreneuse [fr] phát âm entrepreneuse 0 bình chọn
11/02/2016 amoureuse [fr] phát âm amoureuse 0 bình chọn
11/02/2016 religieuse [fr] phát âm religieuse 0 bình chọn
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] phát âm Les Bas Rupts 0 bình chọn
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] phát âm avoir du mal à joindre les deux bouts 0 bình chọn
04/02/2016 chiotte [fr] phát âm chiotte 0 bình chọn
04/02/2016 acheter - achète [fr] phát âm acheter - achète 0 bình chọn
04/02/2016 crier - crie [fr] phát âm crier - crie 0 bình chọn
04/02/2016 mener - mène [fr] phát âm mener - mène 0 bình chọn
31/01/2016 rentrez [fr] phát âm rentrez 0 bình chọn
31/01/2016 gagnant, gagnante [fr] phát âm gagnant, gagnante 0 bình chọn
31/01/2016 papier timbré [fr] phát âm papier timbré 0 bình chọn
26/11/2015 tôt [fr] phát âm tôt 1 bình chọn
26/11/2015 pompion [fr] phát âm pompion 0 bình chọn
26/11/2015 a eu lieu [fr] phát âm a eu lieu 0 bình chọn
26/11/2015 la veille [fr] phát âm la veille 1 bình chọn
26/11/2015 Aix-la-Chapelle [fr] phát âm Aix-la-Chapelle 0 bình chọn
26/11/2015 Ratisbonne [fr] phát âm Ratisbonne 0 bình chọn
26/11/2015 Presbourg [fr] phát âm Presbourg 0 bình chọn
26/11/2015 Munich [fr] phát âm Munich 0 bình chọn
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] phát âm battre le fer tant qu'il est chaud 1 bình chọn
29/05/2015 j'installe [fr] phát âm j'installe 0 bình chọn
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] phát âm vous vous installez ici ? 0 bình chọn
29/05/2015 en même temps que [fr] phát âm en même temps que 0 bình chọn
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] phát âm vendre son âme au diable 0 bình chọn