Thành viên:

G0GOL

Đăng ký phát âm của G0GOL

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/01/2011 tertiarisation [fr] phát âm tertiarisation 0 bình chọn
15/01/2011 explicite [fr] phát âm explicite 0 bình chọn
15/01/2011 deviner [fr] phát âm deviner 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/01/2011 cendre [fr] phát âm cendre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/01/2011 316 [fr] phát âm 316 0 bình chọn
15/01/2011 508 [fr] phát âm 508 0 bình chọn
15/01/2011 effet Sagnac [fr] phát âm effet Sagnac 0 bình chọn
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] phát âm Georges Sagnac 0 bình chọn
15/01/2011 vauvert [fr] phát âm vauvert 0 bình chọn
14/01/2011 émetteur [fr] phát âm émetteur 0 bình chọn
14/01/2011 réconfort [fr] phát âm réconfort 0 bình chọn
13/01/2011 canulant [fr] phát âm canulant 0 bình chọn
13/01/2011 volontaire [fr] phát âm volontaire 0 bình chọn
13/01/2011 tenace [fr] phát âm tenace 0 bình chọn
13/01/2011 déterminé [fr] phát âm déterminé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 confiant [fr] phát âm confiant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] phát âm vésicule biliaire 0 bình chọn
13/01/2011 Laviolette [fr] phát âm Laviolette 0 bình chọn
13/01/2011 muter [fr] phát âm muter 0 bình chọn
13/01/2011 entassaient [fr] phát âm entassaient 0 bình chọn
13/01/2011 remplissent [fr] phát âm remplissent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 galèrent [fr] phát âm galèrent 0 bình chọn
12/01/2011 Toto [fr] phát âm Toto 0 bình chọn
12/01/2011 gendarme [fr] phát âm gendarme 0 bình chọn
12/01/2011 plaindre [fr] phát âm plaindre 0 bình chọn
12/01/2011 progressisme [fr] phát âm progressisme 0 bình chọn
12/01/2011 transformisme [fr] phát âm transformisme 0 bình chọn
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] phát âm l'heure du goûter 0 bình chọn
12/01/2011 réfléchissons [fr] phát âm réfléchissons 0 bình chọn
11/01/2011 Raymond [fr] phát âm Raymond 0 bình chọn