Thành viên:

Giank12345678

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Giank12345678

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2014 Curzola [it] phát âm Curzola 0 bình chọn
12/10/2014 Torrette [it] phát âm Torrette 0 bình chọn
12/10/2014 bipode [it] phát âm bipode 0 bình chọn
12/10/2014 Asprinio [it] phát âm Asprinio 0 bình chọn
12/10/2014 Nerello Cappuccio [it] phát âm Nerello Cappuccio 0 bình chọn
12/10/2014 autosoma [it] phát âm autosoma 0 bình chọn
12/10/2014 Marsigliana Nera [it] phát âm Marsigliana Nera 0 bình chọn
12/10/2014 Metodo Tradizionale [it] phát âm Metodo Tradizionale 0 bình chọn
12/10/2014 bisso [it] phát âm bisso 0 bình chọn
12/10/2014 bissò [it] phát âm bissò 0 bình chọn
12/10/2014 degustazioni [it] phát âm degustazioni 0 bình chọn
12/10/2014 uva di Troia [it] phát âm uva di Troia 0 bình chọn
12/10/2014 Luxor [it] phát âm Luxor 0 bình chọn
12/10/2014 uva rara [it] phát âm uva rara 0 bình chọn
12/10/2014 Moscato Giallo [it] phát âm Moscato Giallo 0 bình chọn
12/10/2014 Vino da Pasto [it] phát âm Vino da Pasto 0 bình chọn
23/08/2014 lamellibranchi [it] phát âm lamellibranchi 0 bình chọn
23/08/2014 ematochezia [it] phát âm ematochezia 0 bình chọn
23/08/2014 pleurodesi [it] phát âm pleurodesi 1 bình chọn
23/08/2014 Ciani [it] phát âm Ciani 0 bình chọn
23/08/2014 ulotrichia [it] phát âm ulotrichia 0 bình chọn
23/08/2014 ulotrico [it] phát âm ulotrico 0 bình chọn
23/08/2014 lissotrico [it] phát âm lissotrico 0 bình chọn
23/08/2014 lissotrichia [it] phát âm lissotrichia 0 bình chọn
23/08/2014 linfadenectomia [it] phát âm linfadenectomia 0 bình chọn
23/08/2014 tricobezoario [it] phát âm tricobezoario 0 bình chọn
23/08/2014 bezoario [it] phát âm bezoario 0 bình chọn
23/08/2014 sanno [it] phát âm sanno 0 bình chọn
23/08/2014 tumorectomia [it] phát âm tumorectomia 0 bình chọn
23/08/2014 imbambolare [it] phát âm imbambolare 0 bình chọn