Thành viên:

Gondwana

Đăng ký phát âm của Gondwana

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/12/2016 2077 [es] phát âm 2077 0 bình chọn
05/12/2016 Rias Baixas [es] phát âm Rias Baixas 0 bình chọn
05/12/2016 Donostia [es] phát âm Donostia 0 bình chọn
05/12/2016 requirir [gl] phát âm requirir 0 bình chọn
05/12/2016 resurxir [gl] phát âm resurxir 0 bình chọn
05/12/2016 restrinxir [gl] phát âm restrinxir 0 bình chọn
05/12/2016 rexurdir [gl] phát âm rexurdir 0 bình chọn
05/12/2016 suxerir [gl] phát âm suxerir 0 bình chọn
05/12/2016 tinxir [gl] phát âm tinxir 0 bình chọn
05/12/2016 teledirixir [gl] phát âm teledirixir 0 bình chọn
05/12/2016 urxir [gl] phát âm urxir 0 bình chọn
05/12/2016 Guipúscoa [gl] phát âm Guipúscoa 0 bình chọn
05/12/2016 Xamaica [gl] phát âm Xamaica 0 bình chọn
05/12/2016 Pravia [gl] phát âm Pravia 0 bình chọn
05/12/2016 Substantiva [gl] phát âm Substantiva 0 bình chọn
05/12/2016 Rioxa [gl] phát âm Rioxa 0 bình chọn
05/12/2016 inhóspito [gl] phát âm inhóspito 0 bình chọn
05/12/2016 verbo [gl] phát âm verbo 0 bình chọn
05/12/2016 Xudas [gl] phát âm Xudas 0 bình chọn
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] phát âm Iago Bouzón 0 bình chọn
05/12/2016 está [gl] phát âm está 0 bình chọn
05/12/2016 estamos [gl] phát âm estamos 0 bình chọn
05/12/2016 estou [gl] phát âm estou 0 bình chọn
05/12/2016 estás [gl] phát âm estás 0 bình chọn
05/12/2016 estades [gl] phát âm estades 0 bình chọn
05/12/2016 están [gl] phát âm están 0 bình chọn
05/12/2016 estiven [gl] phát âm estiven 0 bình chọn
05/12/2016 estiveches [gl] phát âm estiveches 0 bình chọn
05/12/2016 estivemos [gl] phát âm estivemos 0 bình chọn
05/12/2016 estivestes [gl] phát âm estivestes 0 bình chọn