Thành viên:

Hargrimm

Đăng ký phát âm của Hargrimm

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2008 covers [en] phát âm covers -1 bình chọn
03/11/2008 troubleshooting [en] phát âm troubleshooting 0 bình chọn
09/07/2008 Warcraft [en] phát âm Warcraft 0 bình chọn
10/04/2008 errands [en] phát âm errands 0 bình chọn
10/04/2008 hurricane [en] phát âm hurricane 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 crowded [en] phát âm crowded 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 tornado [en] phát âm tornado 0 bình chọn
10/04/2008 earthquake [en] phát âm earthquake 3 bình chọn
10/04/2008 awful [en] phát âm awful 2 bình chọn
10/04/2008 flood [en] phát âm flood 1 bình chọn
10/04/2008 friendly [en] phát âm friendly 5 bình chọn
10/04/2008 cuisine [en] phát âm cuisine 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 employee [en] phát âm employee 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 codify [en] phát âm codify 1 bình chọn
09/04/2008 Condoleezza Rice [en] phát âm Condoleezza Rice 0 bình chọn
05/04/2008 @ [en] phát âm @ 1 bình chọn
05/04/2008 Tiffany [en] phát âm Tiffany 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 Bugs Bunny [en] phát âm Bugs Bunny 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 IBM [en] phát âm IBM 0 bình chọn
05/04/2008 Michael Jordan [en] phát âm Michael Jordan -1 bình chọn
05/04/2008 Homer Simpson [en] phát âm Homer Simpson 0 bình chọn
05/04/2008 hamster [en] phát âm hamster 0 bình chọn
05/04/2008 integral [en] phát âm integral 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 ultimatum [en] phát âm ultimatum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 segue [en] phát âm segue 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 arboretum [en] phát âm arboretum 1 bình chọn
05/04/2008 Matthew McConaughey [en] phát âm Matthew McConaughey 0 bình chọn
05/04/2008 Norfolk [en] phát âm Norfolk 0 bình chọn
04/04/2008 thence [en] phát âm thence 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 game [en] phát âm game 1 bình chọn