Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/01/2017 donnola [it] phát âm donnola 0 bình chọn
23/05/2015 valigie [it] phát âm valigie 1 bình chọn
11/06/2014 termino [it] phát âm termino 0 bình chọn
16/11/2012 dizionario [it] phát âm dizionario 2 bình chọn
16/11/2012 casomai [it] phát âm casomai 2 bình chọn
16/11/2012 pubblicitari [it] phát âm pubblicitari 1 bình chọn
16/11/2012 arrosti [it] phát âm arrosti 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2012 trentacinque [it] phát âm trentacinque 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2012 cassino [it] phát âm cassino 0 bình chọn
16/11/2012 unisce [it] phát âm unisce 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2012 aspirabriciole [it] phát âm aspirabriciole 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2012 bagna cauda [it] phát âm bagna cauda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2012 conoscono [it] phát âm conoscono 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2012 messaggi [it] phát âm messaggi 0 bình chọn
16/11/2012 giallorosso [it] phát âm giallorosso 0 bình chọn
20/10/2012 preferisco [it] phát âm preferisco 2 bình chọn
10/05/2012 a tempo determinato [it] phát âm a tempo determinato 0 bình chọn
10/05/2012 monte premi [it] phát âm monte premi 0 bình chọn
10/05/2012 frangivento [it] phát âm frangivento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 sgranato [it] phát âm sgranato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 mandola [it] phát âm mandola 0 bình chọn
10/05/2012 pastafrolla [it] phát âm pastafrolla 0 bình chọn
10/05/2012 lamaismo [it] phát âm lamaismo 0 bình chọn
10/05/2012 numero civico [it] phát âm numero civico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 uccel di bosco [it] phát âm uccel di bosco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 ad libitum [it] phát âm ad libitum 1 bình chọn
10/05/2012 Gregorio Ricci-Curbastro [it] phát âm Gregorio Ricci-Curbastro 0 bình chọn
10/05/2012 salsa tonnata [it] phát âm salsa tonnata 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/05/2012 varrocchio [it] phát âm varrocchio 0 bình chọn
10/05/2012 smaltite [it] phát âm smaltite 0 bình chọn