Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/03/2011 smontaggio [it] phát âm smontaggio 0 bình chọn
19/03/2011 bicameralismo [it] phát âm bicameralismo 0 bình chọn
19/03/2011 monocameralismo [it] phát âm monocameralismo 0 bình chọn
19/03/2011 pelagico [it] phát âm pelagico 0 bình chọn
19/03/2011 fotico [it] phát âm fotico 0 bình chọn
19/03/2011 eufotico [it] phát âm eufotico 0 bình chọn
19/03/2011 zooplancton [it] phát âm zooplancton 0 bình chọn
19/03/2011 speleologico [it] phát âm speleologico 0 bình chọn
19/03/2011 malacologia [it] phát âm malacologia 0 bình chọn
19/03/2011 malacologo [it] phát âm malacologo 0 bình chọn
19/03/2011 malacologico [it] phát âm malacologico 0 bình chọn
19/03/2011 studierò [it] phát âm studierò 0 bình chọn
19/03/2011 Martoccia [it] phát âm Martoccia 0 bình chọn
19/03/2011 Bossio [it] phát âm Bossio 0 bình chọn
19/03/2011 Madussi [it] phát âm Madussi 0 bình chọn
08/01/2011 appuntalapis [it] phát âm appuntalapis 0 bình chọn
08/01/2011 Mauceri [it] phát âm Mauceri 0 bình chọn
07/01/2011 commento [it] phát âm commento 0 bình chọn
07/01/2011 ventilazione [it] phát âm ventilazione 0 bình chọn
07/01/2011 stagionare [it] phát âm stagionare 0 bình chọn
07/01/2011 spalleggiamento [it] phát âm spalleggiamento 0 bình chọn
07/01/2011 spallata [it] phát âm spallata 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/01/2011 spalliera [it] phát âm spalliera 0 bình chọn
07/01/2011 passeggio [it] phát âm passeggio 0 bình chọn
04/12/2010 gelata [it] phát âm gelata 0 bình chọn
04/12/2010 accenti [it] phát âm accenti 0 bình chọn
04/12/2010 Cesario Gussago [it] phát âm Cesario Gussago 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2010 diapiro [it] phát âm diapiro 0 bình chọn
04/12/2010 Pedrazza [it] phát âm Pedrazza 0 bình chọn
04/12/2010 carpa [it] phát âm carpa 0 bình chọn