Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/12/2010 Dawid Ciucci [it] phát âm Dawid Ciucci 0 bình chọn
04/12/2010 ptilocerco [it] phát âm ptilocerco 0 bình chọn
04/12/2010 quarantuno [it] phát âm quarantuno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2010 centouno [it] phát âm centouno 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2010 Alberta Ferretti [it] phát âm Alberta Ferretti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2010 Luigi Luca Cavalli-Sforza [it] phát âm Luigi Luca Cavalli-Sforza 0 bình chọn
04/12/2010 retroazione [it] phát âm retroazione 0 bình chọn
04/12/2010 contrattista [it] phát âm contrattista 0 bình chọn
04/12/2010 riduzione dell'orario [it] phát âm riduzione dell'orario 0 bình chọn
04/12/2010 pesche [it] phát âm pesche 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/12/2010 muffola [it] phát âm muffola 0 bình chọn
04/12/2010 marnoso [it] phát âm marnoso 0 bình chọn
04/12/2010 siltoso [it] phát âm siltoso 0 bình chọn
04/12/2010 marna [it] phát âm marna 0 bình chọn
04/12/2010 calcarenite [it] phát âm calcarenite 0 bình chọn
04/12/2010 surroga [it] phát âm surroga 0 bình chọn
04/12/2010 surrogazione [it] phát âm surrogazione 0 bình chọn
04/12/2010 soprammobile [it] phát âm soprammobile 0 bình chọn
04/12/2010 Giacobbe [it] phát âm Giacobbe 0 bình chọn
12/09/2010 decrepitazione [it] phát âm decrepitazione 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 dendrite [it] phát âm dendrite 2 bình chọn
12/09/2010 depurato [it] phát âm depurato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 deuterio [it] phát âm deuterio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 deutrone [it] phát âm deutrone 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 devetrificazione [it] phát âm devetrificazione 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 diagenesi [it] phát âm diagenesi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 diamagnetico [it] phát âm diamagnetico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 diaplettico [it] phát âm diaplettico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 diasporo [it] phát âm diasporo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 dicroico [it] phát âm dicroico 2 bình chọn Phát âm tốt nhất