Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2010 dicroismo [it] phát âm dicroismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 dicroscopio [it] phát âm dicroscopio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 dimetrico [it] phát âm dimetrico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 dimorfo [it] phát âm dimorfo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 dislocazione [it] phát âm dislocazione 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 dolomia [it] phát âm dolomia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 drusa [it] phát âm drusa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 durezza [it] phát âm durezza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 effusive [it] phát âm effusive 2 bình chọn
12/09/2010 elettromagnetico [it] phát âm elettromagnetico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 eluviale [it] phát âm eluviale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 emerita [it] phát âm emerita 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 eruttiva [it] phát âm eruttiva 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 esacorallo [it] phát âm esacorallo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 esagonale [it] phát âm esagonale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 euedrale [it] phát âm euedrale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 evaporite [it] phát âm evaporite 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 amigdala [it] phát âm amigdala 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 anedrale [it] phát âm anedrale 0 bình chọn
12/09/2010 anfiboli [it] phát âm anfiboli 0 bình chọn
12/09/2010 basalto [it] phát âm basalto 0 bình chọn
12/09/2010 basica [it] phát âm basica 0 bình chọn
12/09/2010 bastite [it] phát âm bastite 0 bình chọn
12/09/2010 batolite [it] phát âm batolite 0 bình chọn
12/09/2010 allotriomorfo [it] phát âm allotriomorfo 0 bình chọn
12/09/2010 allocromatica [it] phát âm allocromatica 0 bình chọn
12/09/2010 alleviale [it] phát âm alleviale 0 bình chọn
12/09/2010 adularescenza [it] phát âm adularescenza 0 bình chọn
12/09/2010 Adamantina [it] phát âm Adamantina 0 bình chọn
12/09/2010 acqua regia [it] phát âm acqua regia 0 bình chọn