Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2010 Acida [it] phát âm Acida 0 bình chọn
12/09/2010 acculare [it] phát âm acculare 0 bình chọn
12/09/2010 accessorio [it] phát âm accessorio 0 bình chọn
12/09/2010 accidentali [it] phát âm accidentali 0 bình chọn
12/09/2010 aghiforme [it] phát âm aghiforme 0 bình chọn
12/09/2010 aggregato [it] phát âm aggregato 0 bình chọn
12/09/2010 biassiche [it] phát âm biassiche 0 bình chọn
12/09/2010 bifase [it] phát âm bifase 0 bình chọn
12/09/2010 birifrangenza [it] phát âm birifrangenza 0 bình chọn
12/09/2010 bitume [it] phát âm bitume 0 bình chọn
12/09/2010 blasto [it] phát âm blasto 0 bình chọn
12/09/2010 botrioidale [it] phát âm botrioidale 0 bình chọn
12/09/2010 brillantezza [it] phát âm brillantezza 0 bình chọn
12/09/2010 calcare [it] phát âm calcare 0 bình chọn
12/09/2010 cangianza [it] phát âm cangianza 0 bình chọn
12/09/2010 cappellaccio [it] phát âm cappellaccio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 carbonato [it] phát âm carbonato 0 bình chọn
12/09/2010 castone [it] phát âm castone 0 bình chọn
12/09/2010 catalizzatore [it] phát âm catalizzatore 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 catione [it] phát âm catione 0 bình chọn
12/09/2010 catodici [it] phát âm catodici 0 bình chọn
12/09/2010 catodoluminescenza [it] phát âm catodoluminescenza 0 bình chọn
12/09/2010 ceramica [it] phát âm ceramica 0 bình chọn
12/09/2010 chiarezza [it] phát âm chiarezza 0 bình chọn
12/09/2010 chimismo [it] phát âm chimismo 0 bình chọn
12/09/2010 ciclosilicati [it] phát âm ciclosilicati 0 bình chọn
12/09/2010 ciclotrone [it] phát âm ciclotrone 0 bình chọn
12/09/2010 clasto [it] phát âm clasto 0 bình chọn
12/09/2010 colloforme [it] phát âm colloforme 0 bình chọn
12/09/2010 colloidale [it] phát âm colloidale 0 bình chọn