Thành viên:

Heracleum

Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2010 Scoglio dello Scorzone [it] phát âm Scoglio dello Scorzone 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 abbasta [it] phát âm abbasta 0 bình chọn
12/09/2010 Zanetti [it] phát âm Zanetti 0 bình chọn
12/09/2010 spezzati [it] phát âm spezzati 0 bình chọn
12/09/2010 moscato di Scanzo [it] phát âm moscato di Scanzo 0 bình chọn
12/09/2010 contestualizzare [it] phát âm contestualizzare 0 bình chọn
12/09/2010 esiziale [it] phát âm esiziale 0 bình chọn
12/09/2010 pregnanza [it] phát âm pregnanza 0 bình chọn
12/09/2010 preconizzare [it] phát âm preconizzare 0 bình chọn
12/09/2010 Ciraolo [it] phát âm Ciraolo 0 bình chọn
12/09/2010 sputacchiare [it] phát âm sputacchiare 0 bình chọn
12/09/2010 confidare [it] phát âm confidare 0 bình chọn
12/09/2010 assonanza [it] phát âm assonanza 0 bình chọn
12/09/2010 sovvenzionare [it] phát âm sovvenzionare 0 bình chọn
12/09/2010 sponsorizzare [it] phát âm sponsorizzare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 fidelizzare [it] phát âm fidelizzare 0 bình chọn
12/09/2010 comburente [it] phát âm comburente 0 bình chọn
12/09/2010 solstizio [it] phát âm solstizio 0 bình chọn
12/09/2010 succhiotto [it] phát âm succhiotto 0 bình chọn
12/09/2010 trotto [it] phát âm trotto 0 bình chọn
12/09/2010 Zanotti [it] phát âm Zanotti 0 bình chọn
12/09/2010 Mizano [it] phát âm Mizano 0 bình chọn
12/09/2010 Flamini [it] phát âm Flamini 0 bình chọn
12/09/2010 lenzuola [it] phát âm lenzuola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 gomma americana [it] phát âm gomma americana 0 bình chọn
12/09/2010 stuzzicadenti [it] phát âm stuzzicadenti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 tessera [it] phát âm tessera 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2010 preterintenzionale [it] phát âm preterintenzionale 0 bình chọn
12/09/2010 freccia di direzione [it] phát âm freccia di direzione 0 bình chọn
12/09/2010 aizzare [it] phát âm aizzare 0 bình chọn