Thành viên:

Hitch

Đăng ký phát âm của Hitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/11/2010 Mazvita [sn] phát âm Mazvita 0 bình chọn
23/11/2010 chiedza [sn] phát âm chiedza 0 bình chọn
23/11/2010 chikomborero [sn] phát âm chikomborero 0 bình chọn
23/11/2010 Munashe [sn] phát âm Munashe 0 bình chọn
23/11/2010 beche [sn] phát âm beche 0 bình chọn
23/11/2010 Mboro [sn] phát âm Mboro 0 bình chọn
23/11/2010 Marwadzo [sn] phát âm Marwadzo 0 bình chọn
23/11/2010 Mhoro [sn] phát âm Mhoro 0 bình chọn