Thành viên:

Ibeenwo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
30/11/2012 ikpu [ig] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm