Thành viên:

Ibeenwo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Thông tin
30/11/2012 Đang chờ phát âm ikpu [ig] Đang chờ phát âm