Thành viên:

Imber

Đăng ký phát âm của Imber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2009 anfetamina [pt] phát âm anfetamina 0 bình chọn
18/07/2009 Estados Unidos da América [pt] phát âm Estados Unidos da América 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 Reino Unido [pt] phát âm Reino Unido 2 bình chọn
18/07/2009 Itália [pt] phát âm Itália 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 saudade [pt] phát âm saudade 3 bình chọn
18/07/2009 Banco Espirito Santo [pt] phát âm Banco Espirito Santo 1 bình chọn
18/07/2009 futebol [pt] phát âm futebol -1 bình chọn
18/07/2009 Londres [pt] phát âm Londres 2 bình chọn
18/07/2009 faculdade [pt] phát âm faculdade 1 bình chọn
18/07/2009 amigo [pt] phát âm amigo 1 bình chọn
18/07/2009 livro [pt] phát âm livro 2 bình chọn
18/07/2009 teclado [pt] phát âm teclado 1 bình chọn
18/07/2009 esquadro [pt] phát âm esquadro 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 compasso [pt] phát âm compasso 0 bình chọn
18/07/2009 Fado [pt] phát âm Fado 0 bình chọn
18/07/2009 osmose [pt] phát âm osmose 0 bình chọn
18/07/2009 aniquilar [pt] phát âm aniquilar 1 bình chọn
18/07/2009 surpresa [pt] phát âm surpresa 0 bình chọn
18/07/2009 dorsal [pt] phát âm dorsal 0 bình chọn
18/07/2009 dormitório [pt] phát âm dormitório 0 bình chọn
18/07/2009 dorminhoco [pt] phát âm dorminhoco 0 bình chọn
18/07/2009 Diana [pt] phát âm Diana 1 bình chọn
18/07/2009 criança [pt] phát âm criança 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 hospital [pt] phát âm hospital 2 bình chọn
18/07/2009 hospitalidade [pt] phát âm hospitalidade 0 bình chọn
18/07/2009 África do Sul [pt] phát âm África do Sul 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 informação [pt] phát âm informação 0 bình chọn
18/07/2009 Os Lusíadas [pt] phát âm Os Lusíadas 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 Camões [pt] phát âm Camões 1 bình chọn
18/07/2009 Luís Vaz de Camões [pt] phát âm Luís Vaz de Camões 3 bình chọn Phát âm tốt nhất