Thành viên:

Imber

Đăng ký phát âm của Imber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2009 França [pt] phát âm França 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 Mafalda [pt] phát âm Mafalda 1 bình chọn
18/07/2009 rock [pt] phát âm rock 0 bình chọn
18/07/2009 airoso [pt] phát âm airoso 0 bình chọn
18/07/2009 bailio [pt] phát âm bailio 0 bình chọn
18/07/2009 bilha [pt] phát âm bilha 0 bình chọn
18/07/2009 Portugal [pt] phát âm Portugal 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 mandrião [pt] phát âm mandrião 0 bình chọn
18/07/2009 simulaneamente [pt] phát âm simulaneamente 0 bình chọn
18/07/2009 gerência [pt] phát âm gerência 0 bình chọn
18/07/2009 dístico [pt] phát âm dístico 0 bình chọn
18/07/2009 vénia [pt] phát âm vénia 0 bình chọn
18/07/2009 palrar [pt] phát âm palrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 freixo [pt] phát âm freixo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/07/2009 tapar [pt] phát âm tapar 0 bình chọn
18/07/2009 incitar [pt] phát âm incitar 0 bình chọn
18/07/2009 liso [pt] phát âm liso 0 bình chọn
18/07/2009 mítico [pt] phát âm mítico 0 bình chọn
18/07/2009 defender [pt] phát âm defender 0 bình chọn
18/07/2009 anátema [pt] phát âm anátema 0 bình chọn