Thành viên:

Isalys

Đăng ký phát âm của Isalys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/11/2015 qui l'eût cru ! [fr] phát âm qui l'eût cru ! 0 bình chọn
29/11/2015 il m'a pas calculé [fr] phát âm il m'a pas calculé 0 bình chọn
05/04/2014 charretté [fr] phát âm charretté 0 bình chọn
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] phát âm Siméon Stylite le Jeune 0 bình chọn
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] phát âm Charenton-Saint-Maurice 0 bình chọn
19/12/2013 déniveler [fr] phát âm déniveler 0 bình chọn
19/12/2013 passerillage [fr] phát âm passerillage 0 bình chọn
19/12/2013 mélioratif [fr] phát âm mélioratif 0 bình chọn
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] phát âm Tristan et Iseut 0 bình chọn
19/12/2013 s'intituler [fr] phát âm s'intituler 0 bình chọn
19/12/2013 gemmage [fr] phát âm gemmage 0 bình chọn
19/12/2013 prétexté [fr] phát âm prétexté 0 bình chọn
19/12/2013 s'annexer [fr] phát âm s'annexer 0 bình chọn
19/12/2013 lové [fr] phát âm lové 0 bình chọn
19/12/2013 inconditionnellement [fr] phát âm inconditionnellement 0 bình chọn
19/12/2013 s'écourter [fr] phát âm s'écourter 0 bình chọn
19/12/2013 séparemment [fr] phát âm séparemment 0 bình chọn
19/12/2013 comparu [fr] phát âm comparu 0 bình chọn
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] phát âm s'enrégimenter 0 bình chọn
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] phát âm Longicorne brun de l'épinette 0 bình chọn
19/12/2013 s'aveugler [fr] phát âm s'aveugler 0 bình chọn
19/12/2013 un assistant social [fr] phát âm un assistant social 0 bình chọn
19/12/2013 Cadoubal [fr] phát âm Cadoubal 0 bình chọn
19/12/2013 s'estimer [fr] phát âm s'estimer 0 bình chọn
19/12/2013 s'entremettre [fr] phát âm s'entremettre 0 bình chọn
19/12/2013 la belle-sœur [fr] phát âm la belle-sœur 0 bình chọn
19/12/2013 fait un travail [fr] phát âm fait un travail 0 bình chọn
19/12/2013 s'étoffer [fr] phát âm s'étoffer 0 bình chọn
19/12/2013 façonné [fr] phát âm façonné 0 bình chọn
19/12/2013 plates-bandes [fr] phát âm plates-bandes 0 bình chọn